+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Zadaće Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo

organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
priprema program razvoja i plan zaštite spašavanja od prirodnih i drugih nesreća
obavlja stručne poslova za Općinski stožer civilne zaštite
obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja
obavlja stručne poslove organiziranja i rada Operativnog centra civilne zaštite i vođenje propisanih evidencija u istom
poduzima odgovarajuće mjere aktivnosti na organizaciji, pripremi i provođenju zaštite od požara
utvrđiva procjene ugroženosti od požara u sklopu Procjene ugroženosti općine od prirodnih i drugih nesreća
sudjeluje u izradi plana zaštite od požara i osigurava njegovu realizaciju uz sudjelovanje službi za upravu Općine
Skip to content