+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba

Načelnik općine Neum

Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u općini, te je zadužen da upravlja općinom u skladu s općima aktima koje donosi općinsko vijeće. On rukovodi upravnom tijelima općine

Dragan Jurković načelnik općine Neum

Dragan Jurković

Dragan Jurković, rođen 16.07.1980 godine u Čapljini. Osnovnu školu pohađao u Cerovici i Hutovu. Srednju školu pohađao u Čapljini i Mostaru. Diplomirao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Od 2008. godine zaposlen na Agronomskom i prehrambeno tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao stručni suradnik a potom kao viši asistent iz oblasti poljoprivredne tehnike i tehnologije.

Oženjen otac dvoje djece.

Nadležnosti Načelnika

predstavlja i zastupa Općinu

osigurava izvršavanje odluka i drugih akata Općinskoga vijeća i odgovoran je za njihovo provođenje
podnosi prijedlog proračuna Općine Općinskome vijeću
odgovoran je za izvršavanje proračuna Općine
obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i javnih poduzeća kojim je osnivač Općina, te im daje upute za rad
donosi akte iz svoje nadležnosti
predlaže odluke i druge akte Općinskome vijeću
osigurava izradu i Općinskome vijeću podnosi na usvajanje ekonomske planove, razvojne planove, investicijske programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente što se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta
provodi politiku Općine sukladno odlukama Općinskoga vijeća
izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Općini
utvrđuje ustrojstvo službe za upravu i drugih službi Općine
donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi Općine
realizira suradnju Općine s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama sukladno odlukama i zaključcima Općinskoga vijeća
podnosi izvješće Općinskome vijeću o ostvarivanju politike Općine i svojim aktivnostima
odlučuje o pitanjima iz radnoga odnosa zaposlenika sukladno zakonu
brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihova učinkovitijeg rada

sklapa ugovore i druge pravne poslove sukladno zakonu, statutu i odluci Općinskoga vijeća

brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i drugim propisima

Adresa

Kralja Tomislava 1
88390 Neum

Telefon

+387 36 880 214

Email

nacelnik@neum.ba
Skip to content