Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu dijela uredske opreme – namještaj