Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA: XVIII. REDOVNE SJEDNICE OV NEUM

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Predsjednik
Broj: 01-02-706/20
Neum, 7.5.2020. godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) sazivam XVIII. redovnu sjednicu Općinskoga vijeća Neum za dan 12.5.2020. godine (utorak) u galeriji hotela „ZENIT“ u Neumu s početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz Zapisnika sa XVII. redovne sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na korištenje imena Neum u nazivu Javne ustanove Dječji vrtić Neum
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Neum
 4. Prijedlog Odluke na davanje Suglasnosti za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Neum
 5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova upravnih vijeća/nadzornog odbora kojima je općina Neum osnivač
 6. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnine
 7. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji u općinskim službama za upravu općine Neum
 9. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za period 01.01.2018 – 31.12.2018. godine
 10. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za period 01.01.2019.-31.03.2019. godine
 11. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za period od 01.01.2019.-30.06.2019. godine
 12. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za period 01.01.2019.-30.09.2019. godine
 13. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa (Covid 19)
 14. Prijedlog Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja participacije korisnika usluga JU Dečji vrtić Neum
 15. Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. direktora JP „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu zdravstvene zaštite animalne proizvodnje na području općine Neum za 2020. godinu
 17. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodnje-proljetna i jesenja sjetva na području općine Neum
 18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava iz Ugovora o prijenosu sredstava-transfer drugim razinama vlasti- biljna proizvodnja Općini Neum za 2020. godinu
 19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje Međudržavnog kanalizacijskog sustava Komarna-Neum-Mljetski kanal
 20. Prijedlog Odluke o osnivanju poslovne zone Dubrava Neum
 21. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva

PREDSJEDNIK OV NEUM:
Vinko Sentić