Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Donešena Odluka o proglašenju stanje nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (covid-19) na području općine Neum

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija

OPĆINA NEUM
NAČELNIK

 

Neum, 19. 03. 2020. godine

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća  („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06), u svezi sa člankom 39. Statuta općine Neum („N. list-službeno glasilo općine Neum), i na prijedlog Stožera civilne zaštite općine Neum, načelnik općine Neum  d o n o s i

ODLUKU O PROGLAŠENJU STANJA NESREĆE UZROKOVANE POJAVOM KORONA VIRUSA (COVID 19) NA PODRUČJU OPĆINE NEUM

I

Proglašava se nesreća uzrokovana pojavom korona virusa (COVID-19) na području općine Neum.

II

Radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Načelnik općine Neum nalaže:

  • da se sve gradske službe, pravni subjekti i druge institucije općine Neum stave na raspolaganje Stožeru civilne zaštite općine Neum, te da stave na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljnjem tekstu:planovi) koristiti na ugroženom području;
  • prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području općine Neum uvode se stalna dežurstva kod svih subjekata obuhvaćenim Planom i odlukama stožera civilne zaštite;
  • sukladno Planu i zahtjevima s ugroženih područja, zadužuje se stožer civilne zaštite da izvrši aktiviranje svih odgovarajućih službi zaštite i spašavanja, a po potrebi i drugih pravnih subjekata i javnih ustanova i poduzeća, volontera i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području.

III

Troškovi koji nastanu angažiranjem stožera i gradskih službi, te dodatnim planskim angažiranjem nedostajućih resursa tijekom provođenja potrebitih mjera i aktivnosti na ugroženom području, pokrit će se iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, sukladno odluci o uvjetima i načinu korištenja istih, odluke o privremenom financiranju općine Neum i drugih financijskih izvora sukladno važećim propisima.

IV

Zadužuje se Stožer, da sukladno Županijskom planu, Planu općine Neum i važećim zakonskim propisima, poduzme sve aktivnosti oko koordinacije i rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja na području općine Neum.

V

Zadužuje se Stožer, a na temelju procjene stanja da ostvari kontakte sa Županijskom i Federalnom upravom civilne zaštite radi traženja eventualne pomoći oružanih snaga BiH i traženja međunarodne pomoći sukladno utvrđenim procedurama.

VI

Obvezuju se svi pomoćnici Načelnika općine Neum, rukovoditelji pravnih osoba i drugih institucija Općine Neum, da osiguraju provedbu zapovijedi izdanih od Stožera.

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnom listu općine Neum.

 

Dostaviti:

  1. Stožeru civilne zaštite općine Neum
  2. Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ
  3. Službama za upravu i stručnim službama u općini Neum, n/R rukovoditelja
  4. Sredstvima javnog priopćavanja
  5. Operativnom centru civilne zaštite općine Neum
  6. Pismohrana

                                                                                                                                                          

Načelnik
Živko Matuško, dr. med.