Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Otvoren Javni natječaj Federalnog ministarstva kulture i športa za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisalo je Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

  • promoviranje kulture
  • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

  • Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2020. godini.
  • Krajnji rok za dostavljanje prijava je 02.2020. godine.
  • Aplikanti koji su dobili sredstva 2017., 2018. i 2019. godine, a nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava do 31. 12. tekuće godine (tabela je u prilogu na webu FMKŠ) ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u ovoj godini i njihove prijave neće biti razmatrane.
  • Projekti i programi koji budu predloženi od strane Federalnog ministarstva kulture i športa podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno, u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku.

Prijavni obrazac za javni natječaj i kompletan  tekst javnog natječaja dostupani su  na službenoj stranici Federalnog Federalnog ministarstva kulture i športa

http://fmks.gov.ba/stara/saopcenja-za-javnost/837-javni-natjecaj-za-raspodjelu-dijela-prihoda-ostvarenih-po-osnovu-naknada-za-priredivanje-igara-na-srecu

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na sljedeću adresu, sa napomenom: „Za Javni natječaj – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo