Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kreditna linija za financiranje općina, gradova, županija i javnih komunalnih poduzeća

Obavještavamo da je Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine kreirala posebnu kreditnu liniju za financiranje općina, gradova, županija i javnih komunalnih poduzeća.

Uvažavajući značaj projekata u lokalnim zajednicama koji doprinose poboljšanju infrastrukture, stimuliranja ekonomskog i društvenog razvoja na lokalnoj razini, te unapređenju kvalitete života uopće, smatrali su neophodnim i korisnim kreirati jednu ovakvu kreditnu liniju.

Imajući u vidu da je prema tumačenju Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine izuzeta od primjene Zakona o javnim nabavkama kada je riječ o kreditiranju općina, gradova i županija, realizacija kreditnih sredstava iz predmetne kreditne linije može ići putem direktnog ugovaranja sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Pogodnosti Kreditne linije za financiranje općina, gradova, županija i javnih komunalnih poduzeća ogledaju se u sljedećem :

Namjena kredita: financiranje stalnih sredstava namijenjenih za građevinske i druge radove kao i nabavku opreme u sklopu sljedećih projekata:

 1. 1.       izgradnja/rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže,
 2. 2.       izgradnja/rekonstrukcija putova,
 3. 3.       izgradnja/rekonstrukcija poslovnih zona,
 4. 4.       izgradnja/rekonstrukcija sportskih i društvenih dvorana,
 5. 5.       izgradnja/rekonstrukcija bolnica i domova zdravlja,
 6. 6.       izgradnja/rekonstrukcija predškolskih i školskih ustanova,
 7. 7.       izgradnja/rekonstrukcija tržnica,
 8. 8.       ulična rasvjeta,
 9. 9.       upravljanje čvrstim otpadom,
 10. 10.   poboljšanje energetske efikasnosti i slično u školama, bolnicama i ostalim općinskim i gradskim ustanovama i
 11. 11.   slični projekti

Korisnici kredita: kreditno sposobne općine/gradovi/županije za koje Federalno ministarstvo financija potvrdi da uredno izvršavaju ugovorom preuzete Obveze po prethodnim projektima; javna poduzeća, direkcije, zavodi i ostale javne ustanove čiji su osnivači općina/grad/županija/Federacija BiH

Minimalni iznos kredita: 50.000,00 KM

Rok otplate: do 12 godina, grace period: do 1 godine

Kamatna stopa: fiksna, 2,50% na godišnjem nivou

Otplata kredita: mjesečna ili kvartalna

Naknada za obradu zahtjeva: 0,30 % jednokratno

Ostale Dugoročne kreditne linije i proizvodi:

 

DUGOROČNI KREDITI

1.       Kreditna linija za  dugoročno kreditiranje stalnih sredstava

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje investicionih projekata (ulaganje u kapitalne investicije, kupovinu, izgradnju, proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, uslužnih kapaciteta i ostalih djelatnosti)

–       struktura kredita: najmanje 70% može se odnositi za financiranje stalnih sredstava (uključujući i pripadajući PDV i ostale direktne i indirektne obveze do stavljanja stalnog sredstva u funkciju), a do 30% od ukupnog iznosa kredita za financiranje tekućih sredstava ili do 100% za financiranje stalnih sredstava

–       korisnici kredita: pravne osobe koja se bave proizvodnjom, uslugama i ostalim djelatnostima, javna komunalna poduzeća, općine/gradovi i županije

–       kamatna stopa: fiksna, od 3,00% do 4,00%, na godišnjem nivou, i to:

-3,00% za financiranje investicionih projekata pravnih osoba koje ostvaruju izvoz od proizvodne djelatnosti, a vrše nova ulaganja s ciljem održavanja/proširenja proizvodnje;

-3,50% za financiranje investicionih projekata pravnih osoba koje otpočinju/proširuju proizvodnu djelatnost (uključujući projekte iz oblasti energetske efikasnosti);

-4,00% za financiranje investicionih projekata pravnih osoba koje se bave ostalim djelatnostima

–       naknada za obradu zahtjeva: 0,50 % jednokratno

–       rok otplate: do 96 mjeseci, grace period: do 12 mjeseci

 

Namjena kreditnih sredstava ne može biti financiranje igara na sreću, nabavka trgovačke robe, ulaganje u vrijednosne papire i investicije iz oblasti prometa naftom i naftnih derivata.

2.Kreditna linija za dugoročno financiranje poljoprivredne proizvodnje

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede, i to:

–   biljna proizvodnja (ratarska i povrtlarska proizvodnja i proizvodnja ljekobilja, voćarstvo i vinogradarstvo-proizvodnja i podizanje višegodišnjih nasada i rasadnička proizvodnja i sjemenarstvo),

–   stočarska proizvodnja (govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo, svinjogojstvo, peradarstvo, pčelarstvo, ribarstvo i uzgoj ostalih životinja-žaba, puževa, glista, kunića i morskih školjkaša),

–   izgradnja kapaciteta i nabavka opreme i repromaterijala za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i doradu proizvoda (sortirnice i pakirnice za voće i povrće radi pripreme proizvoda za tržište, pogona za doradu i sušenje voća i povrća, opreme i rashladnih sistema za proizvodnju/doradu voća, povrća i svježeg mlijeka, te repromaterijala/otkupa od domaćih poljoprivrednih proizvođača)

–       struktura kredita: najmanje 70% može se odnositi za financiranje stalnih sredstava (uključujući i pripadajući PDV i ostale direktne i indirektne obveze do stavljanja stalnog sredstva u funkciju), a do 30% od ukupnog iznosa kredita za financiranje tekućih sredstava ili do 100% za financiranje stalnih sredstava

–       korisnici kredita: pravne i fizičke osobe registrirane u skladu sa važećim zakonskim propisima za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

–       kamatna stopa: fiksna, 3,00% na godišnjem nivou

–       naknada za obradu zahtjeva: 0,30 % jednokratno

 

Namjena kreditnih sredstava ne može biti nabavka trgovačke robe.

Maksimalni rokovi otplate kredita uključujući grace period utvrđeni su po projektima i djelatnostima kako slijedi:

 

BILJNA PROIZVODNJA

Namjena

Rok otplate/ Grace period 

kupovina poljoprivrednog zemljišta za potrebe ratarske i povrtlarske proizvodnje, proizvodnje ljekobilja, rasadničke proizvodnje i sjemenarstva i podizanje staklenika i plastenika, kupovina zemljišta s postojećim višegodišnjim nasadima

84/12

kupovina građevinskih objekata za potrebe biljne proizvodnje (za skladištenje, čuvanje i doradu ratarskih, povrtlarskih kultura i ljekobilja, rasadničke proizvodnje i sjemenarstva i sl.)

84/12

izgradnja i proširenje/dogradnja objekata za potrebe biljne proizvodnje (uključujući i staklenike)

120/12

adaptacija objekata za potrebe biljne proizvodnje

60/6

kupovina opreme, poljoprivredne mehanizacije, priključnih strojeva i uređaja za potrebe biljne proizvodnje

84/12

podizanje višegodišnjih nasada (voćnjaka, vinograda, maslinika)

120/36

podizanje višegodišnjih nasada (lavanda, lovor, ružmarin, ružičnjak)

60/24

podizanje matičnih nasada

48/24

izgradnja plastenika

84/12

kupovina repromaterijala, sjemena, presadnica, zaštitnih sredstava, umjetnih gnojiva za potrebe biljne proizvodnje

18/6

uređenje poljoprivrednog zemljišta

60/6

 

GOVEDARSTVO

Namjena

Rok otplate/

Grace period 

kupovina poljoprivrednog zemljišta za potrebe govedarske proizvodnje

84/12

izgradnja/dogradnja farmi (mliječnih krava, za tov junadi itd.)

120/12

kupovina farmi (mliječnih krava, za tov junadi, za uzgoj rasplodnih junica itd.)

84/12

adaptacija farme

60/6

kupovina opreme, poljoprivredne mehanizacije, priključnih strojeva i uređaja u funkciji govedarske proizvodnje

84/12

kupovina osnovnog stada

60/12

kupovina žive stoke za tov, hrane, vakcina, i drugih sirovina za tov

36/12

 

OVČARSTVO I KOZARSTVO

Namjena

Rok otplate/

Grace period 

kupovina poljoprivrednog zemljišta za potrebe ovčarske ili kozarske proizvodnje    

84/12

izgradnja/dogradnja ovčarskih ili kozarskih farmi

120/12

kupovina farme

84/12

adaptacija farme

60/6

kupovina opreme, poljoprivredne mehanizacije i priključnih strojeva i uređaja u funkciji ovčarske ili kozarske proizvodnje

84/12

kupovina osnovnog stada

60/12

kupovina žive stoke za tov, hrane, vakcina, i drugih sirovina za tov

36/6

 

SVINJOGOJSTVO

Namjena

Rok otplate/

Grace period 

kupovina poljoprivrednog zemljišta za potrebe svinjogojske proizvodnje

84/12

izgradnja/dogradnja farmi rasplodnih krmača i farmi za tov svinja

120/12

kupovina farmi za rasplodnih krmača i farmi za tov

84/12

adaptacija farmi

60/6

kupovina osnovnog stada

60/12

kupovina opreme, poljoprivredne mehanizacije i priključnih strojeva i

uređaja u funkciji svinjogojske proizvodnje

84/12

kupovina žive stoke za tov, hrane, vakcina, i drugih sirovina za tov

36/6

 

PERADARSTVO

Namjena

Rok otplate/

Grace period

kupovina poljoprivrednog zemljišta za potrebe peradarske proizvodnje

84/12

izgradnja/dogradnja peradarskih farmi za matična jata i koka nesilica, izgradnja/dogradnja farmi za tov brojlera

120/12

kupovina farmi za farmi za matična jata i koke nesilice, za tov brojlera

84/12

adaptacija farmi

60 /6

kupovina opreme, poljoprivredne mehanizacije i priključnih strojeva i uređaja u funkciji peradarske proizvodnje

84/12

kupovina osnovnog jata-koke nesilice

60/12

kupovina matičnog jata-tov brojlera (godišnji aranžman) hrane, vakcina, i drugih sirovina za tov

24/6

 

PČELARSTVO

Namjena

Rok otplate/

Grace period 

izgradnja/dogradnja objekta za potrebe pčelarske proizvodnje

120/12

kupovina objekta za potrebe pčelarske proizvodnje

84/12

adaptacija objekta

60/6

kupovina košnica pčela

60/12

kupovina rojeva pčela

36/12

kupovina opreme za pčelarstvo

84/12

kupovina namjenskih vozila za potrebe pčelarske proizvodnje

60/6

 

RIBARSTVO

Namjena

Rok otplate/

Grace period 

izgradnja/proširenje ribnjaka za uzgoj ribe

120/24

kupovina ribnjaka za uzgoj ribe

84/24

adaptacija postojećih ribnjaka

60/6

kupovina opreme za potrebe ribarstva

84/12

kupovina mlađi

24/6

kupovina mlađi radi uzgoja matica, matičnog stada, hrane i drugih sirovina za uzgoj matičnog stada

36/12

 

UZGOJ OSTALIH ŽIVOTINJA (ŽABE, PUŽEVI, GLISTE, KUNIĆI, MORSKI ŠKOLJKAŠI i dr.)

Namjena

Rok otplate/

Grace period 

izgradnja/proširenje bazena-objekata za ostale životinje

120/12

kupovina bazena-objekata za ostale životinje

84/12

adaptacija postojećih bazena-objekata za ostale životinje

60/6

kupovina opreme, alata i mehanizacije za uzgoj ostalih životinja

84/12

kupovina osnovnog stada-puževi, gliste

36/3

kupovina jata žaba i kunića za tov, hrane, vakcina, i drugih sirovina za tov

24/6

 

IZGRADNJA I PROŠIRENJE KAPACITETA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Namjena

Rok otplate/

Grace period 

izgradnja/dogradnja kapaciteta pakirnice i sortirnice voća, povrća, mesa i mlijeka, pogona za doradu i sušenje

120/12

izgradnja rashladnih sustava za voće, povrće, meso i mlijeko

120/12

nabavka opreme

84/12

nabavka repromaterijala – otkup od domaćih poljoprivrednih proizvođača (mlijeko, voće, povrće i slično)

24/6

 

2.       Kreditna linija za poticaj upošljavanja i samoupošljavanja iz sredstava Federalnog zavoda za upošljavanje

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje stalnih i tekućih sredstava uz upošljavanje novih radnika sa biroa za upošljavanje

–       struktura kredita: najmanje 20% može se odnositi na financiranje stalnih sredstava (uključujući i pripadajući PDV i ostale direktne i indirektne obveze do stavljanja stalnog sredstva u funkciju), dok se 80% može odnositi na financiranje tekućih sredstava

–       korisnici kredita: pravne i fizičke osobe koja se bave proizvodnjom i uslugama

–       iznos kredita: za industriju 25.000,00 KM, za zanatstvo i usluge 15.000,00 KM i za poljoprivrednu proizvodnju 10.000,00 KM po novouposlenom radniku,

–       kamatna stopa: fiksna, 4% za industriju, zanatstvo i usluge, a 3% za poljoprivrednu proizvodnju na godišnjem nivou,

–       rok otplate: 7 godina, grace period: do 12 mjeseci za industriju, zanatstvo i usluge, odnosno do 24 mjeseca za poljoprivrednu proizvodnju-zasadi

–       naknada za obradu zahtjeva: 1,00 % jednokratno za pravne osobe; 0,75% za fizičke osobe

 

Korisnik kredita ima obvezu održavanja punog nivoa uposlenosti (postojećih i novozaposlenih) sve do otplate kredita u cijelosti. U slučaju utvrđenog nenamjenskog korištenja sredstava, Zavod i RB FBiH imaju pravo proglasiti raskid ugovora i dospijeće na naplatu odjednom. Iz ove Kreditne linije ne prihvata se financiranje: trgovinske djelatnosti, prometa nekretninama, prometa nafte i naftnih derivata, igara na sreću i ulaganja u vrijednosne papire i druge financijske investicije.

 

3.       Kreditna linija za održavanje uposlenosti iz sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje tekućih sredstava uz održavanje postojećeg nivoa uposlenosti

–       korisnici kredita: pravne i fizičke osobe koja se bave proizvodnjom i uslugama

–       iznos kredita: min. 15.000,00-max. 500.000,00 KM (limitiran je na iznos 5.000,00 KM po uposlenom)

–       rok otplate: maksimalni do 3 godine, grace period: do 6 mjeseci 

–       kamatna stopa: fiksna, 5,00% na godišnjem nivou

–       naknada za obradu zahtjeva: 1,00 % jednokratno za pravne osobe, 0,75% za fizičke osobe

 

Sredstva ove kreditne linije namijenjena su za zadržavanje zaposlenih u radno aktivnim sredinama, kroz osiguranje potrebnih likvidnih sredstava za neometano obavljanje poslovnih aktivnosti.

 

4.       Kreditna linija za  dugoročno financiranje mikrobiznisa-obrta

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje stalnih i tekućih sredstava

–       struktura kredita: najmanje 70% može se odnositi na financiranje stalnih sredstava (uključujući i pripadajući PDV i ostale direktne i indirektne Obveze do stavljanja stalnog sredstva u funkciju), dok se najviše 30% može odnositi na financiranje tekućih sredstava/refinanciranje kredita u Banci i drugim poslovnim bankama

–       korisnici kredita: fizičke osobe registrirane u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima

–       korištenje kredita: na osnovu otplatnog plana

–       rok otplate: do 7 godina, grace period: do 12 mjeseci

–       kamatna stopa: fiksna, 4,00% na godišnjem nivou

–       naknada za obradu zahtjeva: 0,50 % jednokratno

 

5.       Kreditna linija za  dugoročno financiranje izvršenog izvoza na revolving osnovi

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje tekućih sredstava pravnih osoba koje imaju ugovoren izvozni posao; kreditna sredstva se koriste na revolving osnovi, uz dokumentiranje izvršenog izvoza. Na osnovu dostavljene dokumentacije povlače se sredstva u iznosu od 90% ispostavljenih faktura. Priliv po založenim fakturama korisnik kredita je dužan usmjeriti na Banku i otplatu kredita

–       korisnici kredita: gospodarska društva organizirana u oblik d.d. ili d.o.o., registrirana u skladu sa važećim zakonskim propisima, koja se bave izvozom proizvoda i/ili usluga i/ili usluga

–       korištenje kredita: na revolving osnovi

–       kamatna stopa: fiksna, 2,80% na godišnjem nivou

–       rok otplate: do 36 mjeseci (u okviru utvrđenog roka kredita, utvrđuje se rok za korištenje i rok za povrat, odnosno naplatu kredita),

–       naknada za obradu zahtjeva: 0,50 % jednokratno

 

Izvoz sirove drvene građe i oblovine nisu prihvatljivi za financiranje iz ove kreditne linije.

 

6.       Kreditna linija za  direktno dugoročno kreditiranje tekućih sredstava za izvoznike

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje tekućih sredstava za ugovorene izvozne poslove

–       struktura kredita:  na povrat kredita kod banaka može se odnositi najviše 30% od ukupnog iznosa kredita

–       korisnici kredita: pravne osobe, registrirane u skladu sa važećim zakonskim propisima i sa sjedištem na području Federacije BiH, koja se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda, ili pružaju usluge, a kod kojih učešće po osnovu izvoza čini minimalno 33% ukupnih prihoda utvrđenih u prethodnom obračunskom periodu ili na osnovu prezentiranih zaključenih ugovora o izvoznom poslu u tekućoj godini

–       kamatna stopa: fiksna, 3,50% na godišnjem nivou

–       naknada za obradu zahtjeva: 0,50 % jednokratno

–       rok otplate: do 36 mjeseci, bez grace perioda

 

Namjena kreditnih sredstava ne može biti financiranje nabavka trgovačke robe.

 

7.        Kreditna linija za  dugoročno financiranje izvoznih poslova

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje tekućih sredstava

–       korisnici kredita: gospodarska društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja s kupcem u inozemstvu zaključuju ili imaju aktivan zaključen izvozni ugovor, a bave se proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda, ili pružaju usluge u oblasti energetike, građevinarstva ili tekstilne industrije. Korisnici sredstava moraju zadovoljavati sljedeće kriterije: da upošljavaju minimalno 150 radnika na neodređeno vrijeme i da su u posljednje dvije poslovne godine na godišnjem nivou (za svaku godinu) ostvarili minimalno 30% ukupnog prihoda od izvoza roba i usluga ili da su u posljednje dvije poslovne godine (ukupno za dvije godine) ostvarili prihod od izvoza roba i usluga u minimalnom iznosu od 50 miliona KM

–       kamatna stopa: fiksna, 5,00% na godišnjem nivou

–       naknada za obradu zahtjeva: 1,00 % jednokratno

–       rok otplate: do 60 mjeseci, grace period: do 12 mjeseci

 

Namjena kreditnih sredstava ne može biti financiranje nabavke trgovačke robe.

Pojedinačni izvozni zaključeni ugovor može se financirati sredstvima kredita najviše do 30% vrijednosti.

Korisnik kredita je obavezan, za vrijeme trajanja otplate kredita, usmjeravati prilive po ugovorima financiranim iz kredita na transakcijski račun otvoren kod Banke.

 

KRATKOROČNI KREDITI

1.       Kreditna linija za direktno kratkoročno kreditiranje tekućih sredstava

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje tekućih sredstava koja su u funkciji obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti korisnika kredita

–       korisnici kredita: pravne i fizičke osobe, koje se bave proizvodnjom i uslugama

–       kamatna stopa:  fiksna, 5,00% na godišnjem nivou

–       rok otplate: do 12 mjeseci

–       grace period:  sa ili bez grace perioda

–       naknada za obradu zahtjeva: 0,50 % jednokratno

 

Namjena kreditnih sredstava ne može biti financiranje igara na sreću, nabavka trgovačke robe i ulaganje u vrijednosne papire.

 

2.       Kreditna linija za kratkoročno financiranje tekućih sredstava na revolving osnovi

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje tekućih sredstava

–       korisnici kredita: pravne osobe, registrirane i sa sjedištem na području Federacije BiH

–       korištenje kredita: na revolving osnovi

–       kamatna stopa: fiksna, 5,00% na godišnjem nivou

–       naknada za obradu zahtjeva: 0,50 % jednokratno

–       rok otplate: do 12 mjeseci,

–       naknada za obradu zahtjeva: 0,50 % jednokratno

 

Namjena kreditnih sredstava ne može biti nabavka trgovačke robe.

 

3.       Kreditna linija za  financiranje pripreme izvoza

Uvjeti kreditiranja:

–       namjena kredita: financiranje tekućih sredstava namijenjenih za pripremu izvoza za zaključeni izvozni ugovor/narudžbenicu

–       korisnici kredita: pravne osobe koje se bave proizvodnjom i uslugama

–       otplata kredita: odjednom ili prema dinamici iz realiziranih priliva

–       kamatna stopa: fiksna, 3,20% na godišnjem nivou

–       rok otplate: do 12 mjeseci

–       naknada za obradu zahtjeva: 0,50 % jednokratno

U važećem Programu za upravljanje kreditnim rizikom kao operativne kreditne linije za direktno kreditiranje krajnjih korisnika, navedene su još i sljedeće kreditne linije:

–       Kreditna linija za dugoročnog financiranje ruralnog razvoja i turizma (moguća je operativnost uz sredstva Federalnog ministarstva okoliša i turizma za namjenu subvencije kamate)

–       Kreditna linija za reprogramiranje potraživanja od klijenata Banke (nadležnost Sektora kredita).