Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima općine Neum

Temeljem članka  39. i 111. Statuta općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“,broj : 3/08 i 5/09), i članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima sa područja općine Neum,broj 01-02-1481/10 od 15.11.2010. godine Načelnik općine Neum raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Neum

I.

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja općine Neum koji imaju status redovitog studenta.

II.

Studentima u akademskoj 2017/18 godini ,prema bodovnoj listi  dodijeliti će se stipendije u deset (10) jednakih mjesečnih rata

III.

Pravo na sudjelovanje na natječaju za stipendiju ima državljanin Bosne i Hercegovine koji ima status redovitog studenta pod slijedećim uvjetima:

 • da ima prebivalište na području općine Neum,
 • da su redoviti studenti državnih sveučilišta,
 • da nisu,osim iz opravdanih razloga  ponavljali godinu studija,
 • da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

IV.

Lista prioriteta, za kandidata koji ispunjava  uvjete iz točke III. Natječaja, utvrđuje se na temelju  :

a)    otežanih uvjeta života i drugih okolnosti

 • student bez oba roditelja
 • student bez jednog roditelja,
 • student čiji je roditelj invalid domovinskog rata 90% i više
 • student čiji je roditelj branitelj domovinskog rata
 • student invalid

b) deficitarnih zanimanja

c) na temelju rezultata u učenju

 • za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole
 • za studente II i dalje prosječna ocjena položenih ispita sa prethodne  godine studija .

V.

Sukladno Odluci o visini iznosa mjesečne stipendije ,broju korisnika stipendija i deficitarnim studijskim skupinama za 2017/18 akademsku godinu dodijeliti će se ukupno 46 stipendija i to:

 • 8 stipendija studentima prve godine studija i
 • 38 stipendija studentima ostalih godina studija,

u mjesečnom iznosu od 150,00 KM.

Deficitarne studijske skupine utvrđene navedenom Odlukom su: studij matematike, fizike, arhitekture i medicine .

VI.

Uz prijavu  za dodjelu stipendija treba priložiti slijedeće dokumente:

 • CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivališta koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci,
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu redovitog studija u 2017/2018 akademskoj godini sa podatkom koje se stručno zvanje –naziv stječe završetkom studija
 • Uvjerenje visokoškolske ustanove  o prosjeku ocjena iz prethodne godine  studija i podatkom da li student ponavlja godinu  
 • Ovjeren prijepis  svjedodžbi o završenim razredima i svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu studija
 • Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi.
 • Dokaz mjerodavnog tijela da je student invalid  preko 60 % ili do 60 %.

b ) Za studente koji imaju činjenično stanje u vezi s roditeljima

 • Izvod iz matične knjige umrlih za roditelja
 • Dokaz mjerodavnog tijela za roditelja studenta kojim se dokazuje učešće u Domovinskog rata
 • Dokaz mjerodavnog tijela o priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida preko 90% za roditelja studenta

VII.

O dodjeljivanju stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiju kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendija.
Ugovor o stipendiraju zaključuje načelnik općine i student.

VIII.

Natječaj ostaje otvoren  21(dvadeset i jedan) dan od dana objavljivanja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave sa dokumentima slati na adresu:

OPĆINA NEUM
Sa naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima“
Ulica Kralja Tomislava  bb,
88390 Neum

Ili Izravno predati na protokol općine Neum.

Neum, 17.11.2017. godine                                                                             

NAČELNIK OPĆINE
Dr. med. Živko Matuško

DOKUMENTACIJA:

PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA OPĆINE NEUM ZA AKADEMSKU 2017./2018.

IZJAVA