Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za usluge izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar I Neum, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-1565/16
Neum, 04.11.2016.godine

Temeljem članka 88., a u svezi sa člankom 17. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09), Odluke Općinskog vijeća Neum o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar I u Neumu („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj IV/16) i Procjene vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi broj: 02-02-1565/16 od 04.11.2016. godine, donosi se

 POSEBNA ODLUKA
o pokretanju postupka za usluge izrade izmjena i dopuna Regulacijskog plana
Centar I Neum
, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Članak 1.

(1) Ugovorno tijelo Općina Neum, u skladu sa ukazanom potrebom, donosi posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabave usluga putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za  izradu izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar I Neum (Šifra jedinstvenog rječnika javnih nabava /CPV cod)  71240000-2 – Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja), a što podrazumijeva:  IZRADU URBANISTIČKE OSNOVE,  IZRADU NACRTA PLANA I  IZRADU PRIJEDLOGA PLANA, za slijedeće zone i objekte:

–        ZONA 1: OBJEKT FERIJALE,
–        ZONA 2: Područje obuhvata objekata CK, SALINAS I FEROELEKTRO,
–        ZONA 3: HOTEL SUNCE,
–        ZONA 4: HOTEL JADRAN I Postojeća lokacija zgrade Općine.

(2) Predmetna nabava nije predviđena u Proračunu Općine Neum za 2016.godinu niti u Planu nabava za 2016.godinu.

 Članak 2.

(1) Procjena vrijednosti nabave iz članka 1. ove Odluke iznosi 44.940,00 KM (četrdesetčetiritisućedevestočetrdeset KM i 00/100), bez uračunatog PDV-a.

(2) Temeljem Procjene vrijednosti  javne nabave,  za predmetnu nabavu koristit će se postupak Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda prema kriteriju „najniža cijena“ sukladno članku  64. i 89. Zakona o javnim nabavama i tenderskoj dokumentaciji.

 Članak 3.

 Predmetna nabava će biti financirana iz sredstava Općine Neum, koja će biti uvrštena u Proračun Općine Neum.

 
 Članak 4.

 Sukladno članku 1. i 2. ove Odluke, a u svezi sa člankom 88. stavak (1) Zakona o javnim nabavama i u svezi sa člankom 9. stavak (5) Naputka o uvjetima i načinu objavljivanja obavijesti i dostavljanje izvješća u postupcima javnih nabava u informacijski sustav „E-nabave“ („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14 i 53/15), Općina Neum će uputiti Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije u sustavu „E-nabave“  slijedećim registriranim dobavljačima:

1. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ d.o.o. BANJA LUKA, Kralja Petra I Karađorđevića   

    92-98, 78000 Banja Luka ( izg@blic.net; lukicsrdjan@institutig.com);

2. „ECOPLAN“ d.o.o. MOSTAR, dr.Ante Starčevića 3, 88000 Mostar (eco-plan@eco-plan.ba);

3. „IPSA“ d.o.o. SARAJEVO, Put Života bb, 71000 Sarajevo (ipsage@bih.net.ba).

 Članak 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Povjerenstvo za javne nabave Općine Neum, imenovano posebnim Rješenjem Načelnika općine Neum.

 Članak 6.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici Općine Neum (www.neum.ba).

NAČELNIK OPĆINE:
Dr. med. Živko Matuško