Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA O POSTUPKU I UVJETIMA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA IZGRAĐENIH BEZ PRAVOMOĆNOG ODOBRENJA ZA GRADNJU

Temeljem članka 45. stavak 2. Zakona o gradnji (“Narodne novine HNŽ”, broj 04/13) i članka 24. Statuta općine Neum („Narodni list – službeno glasilo općine Neum“, broj: 3/08 i 5/09), Općinsko vijeće Neum na sjednici održanoj dana   25.08.2015 godine, donijelo je:

 O D L U K U
O POSTUPKU I UVJETIMA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA IZGRAĐENIH
BEZ PRAVOMOĆNOG ODOBRENJA ZA GRADNJU

 

  1. OPĆE ODREDBE

 Članak 1.

           Ovom Odlukom uređuje se postupak, uvjeti i način legalizacije građevina i drugih izvedenih radova u prostoru, izgrađenih bez pravomoćnog odobrenja za gradnju, odnosno suprotno tom aktu (u daljnjem tekstu: bespravne građevine i bespravni radovi).

 Članak 2.

          Pod “legalizacijom bespravno izgrađenih ili nedovršenih građevina ili bespravnih radova”, u smislu ove Odluke, smatra se provođenje postupka legalizacije u kojem se donosi rješenje o legalizaciji bespravno izgrađene građevine, kao i rješenje o legalizaciji nedovršene građevine.

 Članak 3.

          Pojmovi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje prostornog uređenja i građenja te drugim posebnim zakonima.

          Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

 –         Bespravnom građevinomu smislu ove Odluke, smatra se građevina izgrađena bez pravomoćnog odobrenja za gradnju, građevina u čijoj je izgradnji odstupljeno od pravomoćnog odobrenja za gradnju, građevina dograđena ili nadograđena bez pravomoćnog odobrenja za gradnju, građevina koja se koristi mimo odobrenja za gradnju (glede namjene građevine) i ostali bespravni radovi u prostoru, ako je za njihovo izvođenje bilo potrebno odobrenje u skladu sa važećim zakonskim propisima za vrijeme građenja istih.

–         Izgrađenom građevinomu smislu ove Odluke, smatra se građevina na kojoj su do dana stupanja na snagu ove Odluke izvedeni građevinski i instalaterski radovi u cjelini ili je završen dio građevine koji se može samostalno koristiti.

–         Nedovršenom građevinom  u smislu ove Odluke, smatra se građevina na kojoj su izvedeni građevinski radovi na zatvaranju prve horizontalne etaže, a investitor namjerava nastavak gradnje. Smatra se da je izvršeno horizontalno zatvaranje prve etaže ukoliko se radi i o podrumima koji su u cijelosti ispod nivoa terena sa završenom AB pločom.

–        Građevinom u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja za građenje u smislu ove Odluke, smatra se građevina čiji investitor posjeduje pravomoćno odobrenje za gradnju, a na građevini je izvršio izmjene za koje nije ishodio rješenje o izmjeni odobrenja za gradnju u skladu sa člankom 39. Zakona o građenju HNŽ.

–        Građevinom dograđenom ili nadograđenom bez pravomoćnog odobrenja za gradnju u smislu ove Odluke, smatra se građevina za koju je izdana uporabna dozvola, ali je dograđena ili nadograđena bez pravomoćnog odobrenja za građenje poslije izdavanja uporabne dozvole.

–        Bespravnim radovima u prostoru u smislu ove Odluke, smatraju se izvedeni radovi iznad ili ispod površine tla, kojima se privremeno ili trajno zauzima prostor ili mijenjaju uvjeti tog prostora.

 Članak 4.

          Legalizacija bespravno izgrađenih  ili nedovršenih građevina ili bespravnih radova ne može se izvršiti za građevine koje su izgrađene suprotno namjeni prostora utvrđenog Prostornim planom općine Neum:

–        u zonama posebne namjene,

–        u zonama zaštite izvorišta vode za piće, osim ako se planskim dokumentom drugačije ne utvrdi,

–        u zaštitnim zonama infrastrukturnih objekata (vodovod, kanalizacija, promet, telekomunikacijska mreža, elektroenergetska infrastruktura, kablovska mreža i sl.),

–        u zonama sporta, rekreacije i zaštitnog zelenila,

–        na poljoprivrednom zemljištu od 1. do 4. bonitetne kategorije,

–        u zonama eksploatacije mineralnih sirovina,

–        u zonama klizišta i tektonskih rasjeda,

–        na zemljištu nedovoljne nosivosti,

–        na močvarnom zemljištu,

–        na plavnom području,

–        na komunalnim građevinama, objektima infrastrukture i u putnom pojasu,

–        u urbanom području grada Neum, za koji nisu doneseni detaljni prostorno – planski dokumenti,

–        u zoni pojasa pomorskog dobra, utvrđenog od općinskog stručnog povjerenstva.

 

  1. POSTUPAK LEGALIZACIJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA

 Članak 5.

          Postupak legalizacije provodi Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Neum (u daljnjem tekstu: Služba).

          Postupak legalizacije vodi se prema odredbama Zakona o upravnom postupku FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99), a primjenjivat će se odgovarajući županijski propisi iz oblasti prostornog uređenja i gradnje te općinskih odluka.

 Članak 6.

          Postupak legalizacije pokreće se na zahtjev ovlaštene osobe.

          Ovlaštenom osobom u smislu ove Odluke smatra se vlasnik nekretnine na kojoj je bespravna građevina izgrađena ili na kojoj su izvršeni bespravni radovi u prostoru, investitor bespravno izgrađene građevine za slučaj kad je bespravna građevina izgrađena na zemljištu koje je u državnoj svojini, kupac bespravno izgrađene građevine ukoliko on nije bio investitor, a isto dokazuje kupoprodajnim ugovorom na koji je plaćen porez na promet nekretnina, osoba koja je bespravno izgrađenu građevinu stekla na zakonom propisan način (nasljeđivanjem i sl.) te vlasnik  objekta ili dijela objekta koji se koristi suprotno namjeni.

          Zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađene građevine može se podnijeti i za građevinu za koju je građevinski inspektor donio rješenje o uklanjanju do dana stupanja na snagu ove Odluke, osim objekata koji su bili predmet postupka legalizacije, a koji nisu legalizirani.

          Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke i nakon proteka tog roka ne može se više podnijeti.

 Članak 7.

           Postupak legalizacije bespravno izgrađenih građevina podrazumijeva pribavljanje odgovarajućih upravnih akata:

 

–        Rješenje o legalizaciji bespravno izgrađene građevine,

–        Rješenje o uporabi legalizirane građevine.

  Članak 8.

           Rješenje o legalizaciji izdaje se nakon pribavljenog  izvoda iz detaljno prostorno – planskog  dokumenta i urbanističko – tehničkih uvjeta u skladu sa dokumentima prostornog uređenja.

          Ukoliko se bespravna građevina nalazi na prostoru za koji nije donesen odgovarajući detaljni  prostorno – planski dokument kao osnova za izdavanje izvoda iz detaljno prostorno – planskog  dokumenta i urbanističko – tehničkih uvjeta, nadležni organ će postupiti u skladu sa odredbama članka 49. Zakona o prostornom uređenju HNŽ, izuzev za bespravne građevine izgrađene u područjima koja su definirana člankom 4. ove Odluke.

          Ukoliko se vrši legalizacija na prostoru gdje je donijet detaljni prostorno – planski dokument, a bespravna građevina odstupa od istog u pogledu katnosti, koefcijenta izgrađenosti i koefcijenta pokrivenosti, nadležni organ će tražiti mišljenje izrađivača odgovarajućeg  prostorno – planskog dokumenta o uklapanju u zamišljenu koncepciju prostornog uređenja predmetnog mikrolokaliteta i vlasnika infrastrukturnih objekata u skladu s važećim općinskim odlukama.

    Članak 9.

           Uz zahtjev za donošenje rješenja o legalizaciji bespravne građevine ili bespravnih radovaprilaže se:

–        izvod iz detaljno prostorno – planskog  dokumenta i urbanističko – tehnički uvjeti,

–        kopija katastarskog plana sa ucrtanim položajem bespravne građevine  ili bespravnih radova,

–        situacijski prikaz bespravno izgrađene građevine na geodetskoj podlozi s prijedlogom rješenja za kolski pristup građevnoj parceli i prometom u mirovanju,

–        dokaz o pravu gradnje sukladno članku 34. Zakona o gradnji (“Narodne novine HNŽ”, broj: 4/13),

–        tri primjerka projekta izvedenog stanja izrađenog na nivou glavnog projekta, uključujući i minimalne zahvate koje treba izvesti zbog funkcionalnosti objekta (krov, stepenište i sl.), a u skladu sa urbanističko – tehničkim uvjetima  i u skladu sa člankom 24. Zakona o gradnji (“Narodne novine HNŽ”, broj: 4/13),

–        suglasnosti javnih poduzeća i nadležnih ministarstava i drugi prilozi određeni posebnim zakonima i važećim općinskim odlukama, potvrda o nepostojanju duga prema javnim poduzećima i općini

–        projekt sanacije prostora suglasno uvjetima iz prostorno – planske dokumentacije,

–        fotografije bespravno izgrađene građevine,

–        okolišnu dozvolu za objekte u zoni granica pomorskog dobra.

  Članak 10.

           Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. ove Odluke, Služba će u slučajevima da je bespravna gradnja udaljena od zajedničke međe manje nego je to predviđeno dokumentom prostornog uređenja, a ranije nije bilo pritužbi od vlasnika ili posjednika susjedne parcele, za što se kao dokaz uzima potvrda od strane općinskog građevinskog inspektora, smatrati  da postoji prešutna suglasnost.

          Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. ove Odluke, Služba će u slučajevima da je bespravna gradnja udaljena od zajedničke međe manje nego je to predviđeno dokumentom prostornog uređenja, a bilo je pritužbi od vlasnika ili posjednika susjedne parcele,  za što se kao dokaz uzima potvrda od strane općinskog građevinskog inspektora, zatražiti od podnositelja zahtjeva da dostavi pismenu suglasnost vlasnika ili posjednika susjedne parcele.

          Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi suglasnost iz stavka 2. ovog članka u ostavljenom roku,  zahtjev za legalizaciju će se odbiti rješenjem.   

          Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. ove Odluke, Služba će u slučajevima da je bespravna gradnja izvršena u objektima kolektivnog stanovanja, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti suglasnost svih direktno zainteresiranih stranaka.

          Ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. ove Odluke, Služba će u slučajevima da je bespravna gradnja izvršena u objektima sa više vlasnika,  podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti suglasnost svih vlasnika predmetnog objekta.

 Članak 11.

           Nadležni organ će legalizirati bespravno izgrađenu građevinu ukoliko ista  ne ugrožava opći javni interes i ne utiče negativno na zadovoljavanje uvjeta zaštite okoline, terena, stanovništva i materijalnih dobara te ako zadovoljava uvjete iz okolišne dozvole, ako je ista potrebna.

 Članak 12.

           Rješenje o legalizaciji proizvodi isti pravni učinak kao odobrenje za gradnju izdato sukladno odredbama Zakona o gradnji HNŽ.

          Odredbe Zakona o gradnji HNŽ se primjenjuju na sve bespravne građevine za koje nije ishođeno rješenje o legalizaciji sukladno ovoj Odluci.

 Članak 13.

           Nakon pribavljanja rješenja o legalizaciji bespravne građevine, osoba na čije ime glasi to odobrenje podnosi zahtjev za naknadno donošenje rješenja o uporabi legalizirane građevine, koje će se izdati sukladno odredbama Zakona o gradnji HNŽ.

          Objekt koji se legalizira u postupku predviđenom ovom Odlukom ne može se početi koristiti dok se za isti ne ishodi uporabna dozvola sukladno odredbama Zakona o gradnji HNŽ.

 

  1. III.  TROŠKOVI POSTUPKA

 Članak 14.

          U postupku legalizacije, a najkasnije do donošenja rješenja o legalizaciji bespravne građevine ili bespravnih radova,investitor, odnosno vlasnik obvezan je platiti:

–        naknadu za troškove uređenja građevinskog zemljišta,

–        naknadu za troškove izdavanja urbanističko tehničkih uvjeta,

–        naknadu za pogodnost (renta),

–        naknadu za troškove postupka legalizacije u iznosu od 15% od iznosa utvrđenog za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za pogodnost-rentu

–        obveze po važećim općinskim odlukama – naknade za korištenje infrastrukturnih objekata.

          Naknade iz prethodnog stavka utvrđuju se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju pojedinu oblast.

          U postupku legalizacije, a prije donošenja rješenja o legalizaciji  bespravne građevine ili bespravnih radova,investitor, odnosno vlasnik obvezan je platiti:

–        naknadu za izgradnju skloništa,

          Naknada iz prethodnog stavka utvrđuje se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju istu oblast.

 

 IV. JAVNOST PROVOĐENJA POSTUPKA LEGALIZACIJE

 Članak 15.

           Mjerodavno tijelo uprave dužno je informirati podnositelja zahtjeva o svim činjenicama vezanim za njegov predmet.

          Mjerodavno tijelo uprave dužno je primjerak svakog upravnog akta donesenog u postupku legalizacije dostaviti i nadležnoj općinskoj inspekciji.        

  ZAVRŠNE ODREDBE

 Članak 16.

           Sredstva iz članka 14. ove Odluke su namjenska i koristiti će se u svrhe predviđene posebnim zakonima.

 Članak 17.

           Postupkom legalizacije obuhvaćene su sve bespravne građevine na području općine Neum koje su izgrađene ili započete do stupanja na snagu ove Odluke sukladno članku 4. ove Odluke.

          Danom stupanja na snagu ove Odluke, započeti postupci urbanističko – građevinske inspekcije, kao i postupci  urbanističko – građevinske inspekcije u kojima je doneseno rješenje o uklanjanju, za objekte za koje je uredno podnesen zahtjev za legalizaciju, prekinut će se do pravomoćnosti rješenja o legalizaciji.

          U slučaju da se postupak iz stavka 1. ovog članka okonča donošenjem pravomoćnog rješenja o legalizaciji, građevinski inspektor će po pravomoćnosti tog rješenja obustaviti ranije prekinuti postupak.

          U slučaju da se postupak iz stavka 1. ovog članka okonča  odbacivanjem ili odbijanjem zahtjeva za donošenje rješenja o legalizaciji, građevinski inspektor će nastaviti ranije prekinuti postupak.

 Članak 18.

          Za bespravne građevine koje se legaliziraju sukladno odredbama ove Odluke, nadležna služba Općine voditi će registar izdanih:

 

–        Rješenja o odobrenju za legalizaciju bespravno izgrađene građevine,

–        Rješenja o uporabi legalizirane građevine,

–        Rješenja i zaključaka kojima je odbijen odnosno odbačen zahtjev za legalizaciju bespravne građevine.

 Članak 19.

           Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Narodnom listu – službenom glasilu općine Neum”.

 

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Broj: 01-02-1173/15                                                                          Predsjednik O.V. Neum

Neum, 25.08.2015 godine                                                                 Mirko Pavlović, dipl.oec.

PREUZMITE ODLUKU U PDF FORMATU!