Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radovana popločavanju šetnice u Neumu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-507-13/15
Neum, 06.05.2015.godine

            Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 05.05.2015. godine, donosi se slijedeća

 

O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova
na popločavanju šetnice u Neumu, Tender broj: 02-02-507/15,
putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

Članak 1.

            U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na popločavanju šetnice u Neumu, tender broj: 02-02-507/15, broj obavijesti o nabavi 841-7-2-15-3-13/15 od 16.04.2015. godine, od ukupno sedam zaprimljenih ponuda za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač „Arhi plus“ d.o.o. Mostar, Fra Franje Miličevića 21, 88000 Mostar, ID: 4227833190007,  koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa najnižom cijenom u ukupnom iznosu od  1.053,00 KM sa PDV-om.

 

Članak 2.

             Ugovora o izvođenju radova po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

 

Članak 3.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici Općine Neum, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

O b r a z l o ž e nj e

            Na temelju Odluke Načelnika općine Neum broj: 02-02-507/15 od  16.04.2015.godine,  pokrenut je postupak javne nabave za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na popločavanju šetnice u Neumu putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „najniža cijena“. Obavijest o nabavi je objavljena dana 16.04.2015.godine u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 841-7-2-15-3-13/15, kao i na web stranici Općine Neum, www.neum.ba.

            Konkurentski zahtjev za dostavu  ponuda upućen je slijedećim dobavljačima:

  1. „PLAN“ d.o.o. PROZOR-RAMA,
  2. „CADORO ING“ d.o.o. MOSTAR i
  3. „DIS INŽENJERING“ d.o.o. NEUM.

            Pored toga, tendersku dokumentaciju su još preuzeli slijedeći dobavljači:

4. „INPROS“ d.o.o. MOSTAR,

5. INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ d.o.o. BANJA LUKA,

6. „ARHI PLUS“ d.o.o. MOSTAR,

7. „TRASA“ d.o.o. SARAJEVO,

8. „GEOPUT“ d.o.o. BANJA LUKA,

9. „ARTING BH“ d.o.o. SARAJEVO,

10. „IGH“ d.o.o. MOSTAR.

            Krajnji rok za dostavu  ponuda – prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 30.04.2015.godine do 14,30 sati.  

            U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno je stiglo sedam ponuda  u originalu i jednoj preslici i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu Općine Neum od slijedećih dobavljača:

Redni broj

DOBAVLJAČ

NADNEVAK I SATNICA ZAPRIMANJA PONUDE

01

 “Inpros” d.o.o. Mostar

24.04. 2015.godine u 09,45 sati

02

“Arhi plus” d.o.o. Mostar

27.04. 2015.godine u 13,00 sati

03

“Trasa” d.o.o. Sarajevo

28.04. 2015.godine u 12,20 sati

04

“Arting Bh” d.o.o. Sarajevo

28.04. 2015.godine u 13,40 sati

05

“DIS Inženjering” d.o.o. Neum

29.04. 2015.godine u 10,00 sati

06

“Pan” d.o.o. Prozor-Rama

30.04.2015.godine u 12,30 sati

07

“Igh” d.o.o. Mostar

30.04.2015.godine u 14,05 sati

Sve ponude su uredno protokolirane.

            Načelnik općine Neum imenovano je Povjerenstvo za javne nabave općine Neum za 2015.godinu po Rješenju broj: 02-02-137/14 od 30.01.2015.godine  u sastavu:

  1. Vicko Jogunica, predsjedatelj Povjerenstva,
  2. Mihaela Koncul, član i
  3. Ivan Mustapić, član.

            Povjerenstvo se sastalo u zakazano vrijeme dana 30.04.2015.godine u 15,00 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu  nabavu  u ostavljenom  roku do 30.04.2015. godine do 14,30 sati, na Protokolu Općine Neum zaprimljeno ukupno sedam ponuda od gore navedenih dobavljača, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda nije bilo prisutnih predstavnika ponuditelja. Otvaranje ponuda je izvršeno redoslijedom zaprimanja istih  na protokolu Općine Neum. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu  propisanom  Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Preslika zapisnika, uz popratni akt je poslana ponuditeljima putem e-mail pošte.

            Sukladno točki 12. predmetne tenderske  dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. ovjerena preslika Rješenja iz sudskog registra ili Rješenja o obavljanju djelatnosti koje je izdalo nadležno tijelo uprave ili potvrdu nadležnog općinskog tijela za ponuditelja-fizičku osobu da je  registrirana i da obavlja djelatnost za koju je registrirana;

2.  ovjerena preslika Identifikacijskog (ID) broja;

3. spisak stručne osobe (osoblja) koja će biti angažirano na realizaciji ugovora, te ovjerena preslika  njihove diplome (najmanje VSS) i uvjerenja o položenom stručnom ispitu; 

4. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu – Aneks 1;

5. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude – Aneks 2;

6. popunjena, potpisana i ovjerena Izjava iz članka 52. Zakona, ovjerena u Općini ili kod notara  –

    Aneks 3; 

7. popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora – Aneks 4.

Sukladno točki 13. tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu,

i jednom presliku zapakirane zajedno u istoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude se trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto Povjerenstvo je  na svojoj zatvorenoj sjednici dana 05.04.2015.godine okončalo sve aktivnosti i sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  u kojem je konstatirano slijedeće:

1.Kandidat: “Inpros” d.o.o. Mostardostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 3.393,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 3.393,00 KM.

2.Kandidat: “Arhi plus” d.o.o. Mostar dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 1.053,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da nema računskih pogrešaka u ponuđenoj cijeni. Međutim usporedbom ponude ovog kandidata utvrđeno je da je ponuda ovog kandidata niža od drugorangirane ponude za oko 41%, a od prosječne cijene preostalih šest ponuda je niža za oko 516%, te od procjene vrijednosti predmetne usluge niža za oko 897%. Smatrajući ponudu ovog kandidata neprirodno niskom, Općina Neum je u skladu sa člankom 17. stavak (7) Naputka za pripremu tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH”, broj 90/14) i u skladu sa člankom 66. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) od istog dobavljača zatražila objašnjenje cijene njegove ponude, predmetom broj 02-02-507-11/15 od 30.04.2015. godine.  Dana 05.05.2015.godine od kandidata je dobiveno  pisano Pojašnjenje cijene ponude, broj: IN 21-04/15-d od 04.05.2015.godine.  U istom je sadržana tvdnja kandidata da je kalkulacija ponuđene cijene rađena na bazi trenutnih raspoloživih resursa, tržišne vrijednosti norma sata i tekućih materijalnih troškova.Također je zbog konkurentnosti cijena radne snage umanjena za cca 30% što spada u rizik poslovanja kojeg prihvaća ovaj kandidat. Također je na ponuđenu cijenu uticala činjenica da je ovaj kandidat trenutno prisutan sa projektima i stručnim nadzorom na prostoru Općine Neum, što uporšćava i smanjuje cijenu njegove ponude u vidu transporta stručne radne snage, ispomoći iste i sl. Također na visinu ponuđene cijene imala je utjecaj činjenica da radovi popločavanja šetnice, nad kojima će se vršiti stručni nadzor, ne predstavalju visokohavatan i kompliciran građevinski zahvat. Uz kalkulativno obrazloženje cijene od 24 KM/danuu za 44 radna dana na projektu, ovaj kandidat na kraju svojeg Pojašnejnja ostaje pri tvrdnji da će uslugu realizirati kvalitetno, savjesno i sa pravilima struke. Obzirom da je kandidat svojim pisani pojašnjenjem dao informacije koje  idu u korist njegove ponuđene cijene, Povjerenstvo za javne nabave je smatralo Pojašnjenje prihvatljivim.  Zbog navedenog, Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i prihvatljiva, te da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 1.053,00 KM.

3.Kandidat: „Trasad.o.o. Sarajevo dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 16.380,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 16.380,00 KM.

4.Kandidat: „ArtingBHd.o.o. Sarajevo dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 1.485,90 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da nema računskih pogrešaka u ponuđenoj cijeni. Međutim usporedbom ponude ovog kandidata utvrđeno je da je ponuda ovog kandidata niža od prosječne cijene preostalih šest ponuda za oko 331%, te od procjene vrijednosti predmetne usluge niža za oko 606%. Smatrajući ponudu ovog kandidata neprirodno niskom, kao i ponudu prvorangiranog kandidata,  Općina Neum je u skladu sa člankom 17. stavak (7) Naputka za pripremu tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH”, broj 90/14) i u skladu sa člankom 66. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) od istog dobavljača zatražila objašnjenje cijene njegove ponude, predmetom broj 02-02-507-12/15 od 30.04.2015. godine.  Dana 04.05.2015.godine od kandidata je dobiveno  pisano Pojašnjenje cijene ponude, broj: 128-05/15 od 04.05.2015.godine.  U istom je sadržana kalkulacija ponuđene cijene, kojom se predviđa za 2 mjeseca izvođenja radova, odnosno 8 radnih sedmica, obilazak stručne osobe tri dana u radnoj sedmici, sukladno vrsti i obimu radova. Uz to je data cijena rada strčne osobe – inženjera koja sadrži bruto plaću i topli obrok. Kandiat ostaje pri tvrdnji da je cijena realna te da se za istu može stručno i kvalitetno obaviti predmetna usluga, na obostrano zadovoljstvo.  Obzirom da je kandidat svojim pisani pojašnjenjem dao informacije koje  idu u korist njegove ponuđene cijene, Povjerenstvo za javne nabave je smatralo Pojašnjenje prihvatljivim.  Zbog navedenog, Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i prihvatljiva, te da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 1.485,90 KM.

5. Kandidat: “DIS inženjering” d.o.o. Neum blagovremeno je dostavio ponudu u orginalu  i jednom presliku, zasebno zapakirane u omotnicu, koja je propisno adresirana. Međutim nakon detaljnog uvida u ponudu ovog kandidata konstatirano je da origanl ponude i preslika ponude nisu čvrsto uvezani kako je to traženo u točki 13. tenderske dokumentacije, što daje mogućnost naknadnog vađenja ili umetanja listova. Zbog toga, bez obzira što ponuda ovog  kandidat sadrži svu traženu dokumentaciju, ista ne može biti kvalificirana za daljnje sudjelovanje u postupku dodjele ugovora.

Ponuđeni iznos ovog kandidata je 6.786,00 KM, bez datog popusta, ali zbog nepravilno pripremljene ponude kandidat se diskvalificira iz daljenjeg postupka dodjele ugovora.

6.Kandidat: „Plan” d.o.o. Prozor-Rama dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 4.680,00 KM. Popust nije davan. Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 4.680,00 KM.

7.Kandidat: „Ighd.o.o. Mostar dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 6.201,00 KM. Popust nije davan. Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 6.201,00 KM.

Iz prezentiranih ponuda konstatirano je da su ponude od šest kandidata propisno pripremljene i kompletirane traženom dokumentacijom, dok jedna ponuda od kandidata „DIS ineženjering” d.o.o. Neum nije propisno pripremljena, odnosno nije čvrsto uvezana, pa je stoga ovaj kandidat isključen iz daljnjeg postupka dodjele predmetnog ugovora.

            Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju „najniža cijena“, u skladu sa točkom  17. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je  utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu za šest kvalificiranih ponuditelja:

1. “Arhi plus” d.o.o. Mostar:                            1.053,00 KM,

2. “Arting BH”d.o.o. Sarajevo:                        1.485,90 KM,

3. “Inpros” d.o.o. Mostar:                                3.393,00 KM,

4. “Plan” d.o.o. Prozor-Rama:                         4.680,00 KM,

5. “Igh” d.o.o. Mostar:                                      6.201,00 KM,

6. “Trasa” d.o.o. Sarajevo:                             16.380,00 KM.

 

Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da prvi kandidat na rang-listi ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te preporučilo da se ugovor dodijeli kandidatu  „Arhi plus“ d.o.o. Mostar,  čija je cijena ponude najniža, tj. niža od preostalih ponuda.

            Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran dobavljač  „Arhi plus“ d.o.o. Mostar čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

 

PRAVNA POUKA:

            Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Općini Neum u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže Općini Neum u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Neum, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail osobe za kontakte: imustapicneum@gmail.com, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. 

            Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj  javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostavljeno:                                                                                     NAČELNIK OPĆINE:

– svim ponuditeljima                                                                          Dr.med. Živko Matuško
– a/a