Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata u Neumu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-508-5/15
Neum, 06.05.2015.godine

            Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70.  Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 05.05.2015. godine, donosi se slijedeća

 

O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rušenju
bespravno izgrađenih objekata u Neumu, 
Tender broj: 02-02-508/15,
putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

Članak 1.

             U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata u Neumu, tender broj: 02-02-508/15, broj obavijesti o nabavi 841-7-3-16-3-24/15 od 16.04.2015. godine, zaprimljena je jedna ponuda pa je za najpovoljnijeg ponuditelja izabran dobavljač GD„Bišina“ d.o.o. Mostar, Krpića 6A, 88104 Mostar, ID: 4227213130004,  koji je, kao jedini ponuditelj ocijenjen kvalificiranim i odabran prema kriteriju „najniža cijena“ u ukupnom ponuđenom iznosu od  28.665,00 KM sa PDV-om.

 

Članak 2.

             Ugovora o izvođenju radova po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kada je  sudionik u postupku obaviješten o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

 

Članak 3.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici Općine Neum, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

O b r a z l o ž e nj e

            Na temelju Odluke Načelnika općine Neum broj: 02-02-508/15 od  16.04.2015.godine,  pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata u Neumu putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „najniža cijena“. Obavijest o nabavi je objavljena dana 16.04.2015.godine u informacijski sustav  E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 841-7-3-16-3-14/15, kao i na web stranici Općine Neum, www.neum.ba.

            Konkurentski zahtjev za dostavu  ponuda upućen je slijedećim dobavljačima:

1. SOR „ZIDAR“ NEUM, vl. Nedjeljko Mišković, Dubrovačka bb, 88390 Neum,

2. “BOGDANOVIĆ“ d.o.o. NEUM, Zagrebačka 6, 88390 Neum,

3. GD „BIŠINA“ d.o.o. MOSTAR, Brkića 6A, 88000 Mostar,

4.“HP INVESTING“ d.o.o. MOSTAR, Bišće polje bb, 88000 Mostar,

5.“ECCON-INŽINJERING“ d.o.o. ČAPLJINA, Tasovčići bb, 88300 Čapljina,

6. „AMITEA“ d.o.o. MOSTAR, Bišće polje bb, 88000 Mostar.

            Krajnji rok za dostavu  ponuda – prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 05.05.2015.godine do 14,30 sati.  

            U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno je stigla jedna ponuda  u originalu i jednoj preslici i uredno zaprimljena na protokolu Općine Neum od slijedećeg dobavljača:

  1.  GD „Bišina“ d.o.o. Mostar, dana 29.04.2015.godine u 13,40 sati.

            Načelnik općine Neum imenovano je Povjerenstvo za javne nabave općine Neum za 2015.godinu po Rješenju broj: 02-02-137/14 od 30.01.2015.godine  u sastavu:

  1. Vicko Jogunica, predsjedatelj Povjerenstva,
  2. Mihaela Koncul, član i
  3. Ivan Mustapić, član.

            Povjerenstvo se sastalo u zakazano vrijeme dana 05.05.2015.godine u 15,00 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu  nabavu  u ostavljenom  roku do 05.05.2015. godine do 14,30 sati, na Protokolu Općine Neum zaprimljena jedna ponuda od gore navedenog dobavljača, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponude. Kod javnog otvaranja ponuda nije bilo prisutnih predstavnika ponuditelja. Otvaranje ponude je izvršilo Povjerenstvo i tom prilikom sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu  propisanom  Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Preslika zapisnika je  poslana e-mailom uz popratni akt od 06.04.2015. godine na e-mail adresu ponuditelja: eso.maksumic@gmail.com.

 

            Sukladno točki 12. predmetne tenderske  dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. ovjerena preslika Rješenja ili Izvatka iz sudskog registra za ponuditelja pravnu osobu ili  

    Rješenja o obavljanju djelatnosti koje je izdalo nadležno tijelo uprave ili potvrdu nadležnog

    općinskog tijela za ponuditelja-fizičku osobu da je registrirana i da obavlja djelatnost za koju je

    registrirana;

2. ovjerena preslika Identifikacijskog (ID) broja;

3. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu – Aneks 1;

4. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude – Aneks 2;

5. popunjena, potpisana i ovjerena Izjava iz članka 52. Zakona, ovjerena u Općini ili kod notara  –

    Aneks 3;  

6. popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora – Aneks 4.

Sukladno točki 13. tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu,

i jednom presliku zapakirane zajedno u istoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude se trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto Povjerenstvo je  na svojoj zatvorenoj sjednici dana 05.05.2015.godine sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  u kojem je konstatirano slijedeće:

1.Kandidat  GD „Bišina“ d.o.o.  Mostardostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 28.665,00 KM. Popust nije  davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. 

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 28.665,00 KM.

            Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju „najniža cijena“, u skladu sa točkom  17. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je  utvrdilo da u postupku javne nabave sudjeluje samo jedan kvalificirani kandidat, pa je rang-listu za  kvalificiranog ponuditelja slijedeća:

1. Kandidat GD „Bišina“ d.o.o. Mostar:                      28.665,00  KM.

           

Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da ovaj kandidat na rang-listi ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, u skladu sa Zakonom o javni m nabavama, te preporučilo da se ugovor dodijeli kandidatu  GD „Bišina“ d.o.o. Mostar,  čija je cijena ponude zadovoljava propisani kriterij „najniža cijena“.

Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran dobavljač  GD „Bišina“ d.o.o. Mostar čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

 

PRAVNA POUKA:

            Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Općini Neum u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže Općini Neum u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Neum, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail osobe za kontakte: imustapicneum@gmail.com, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. 

            Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj  javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostavljeno:                                                                                     NAČELNIK OPĆINE:

– svim ponuditeljima                                                                          Dr.med. Živko Matuško
– a/a