Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge revizije projektne dokumentacije trga, okolnih objekata i rekonstrukcije ulice Kralja Tomislava u Neumu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton

OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-498-19/15
Neum, 05.05.2015.godine

            Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 04.05.2015. godine, donosi se slijedeća

 

O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge revizije projektne dokumentacije trga, okolnih objekata i rekonstrukcije ulice Kralja Tomislava u Neumu, Tender broj: 02-02-498/15,
putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

Članak 1.

             U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za usluge revizije projektne dokumentacije trga, okolnih objekata i rekonstrukcije ulice Kralja Tomislava u Neumu, tender broj: 02-02-498/15, broj obavijesti o nabavi 841-7-2-14-3-12/15 od 15.04.2015. godine, od ukupno četrnaest zaprimljenih ponuda za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo, 71000 Sarajevo, ID: 4201906550008, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa najnižom cijenom u ukupnom iznosu od  930,15 KM sa PDV-om.

 

Članak 2.

             Ugovora o izvođenju radova po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

 

Članak 3.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici Općine Neum, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

O b r a z l o ž e nj e

            Na temelju Odluke Načelnika općine Neum broj: 02-02-498/15 od  15.04.2015.godine,  pokrenut je postupak javne nabave za usluge projektiranja rekonstrukcije ulice Kralja Tomislava u Neumu putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „najniža cijena“. Obavijest o nabavi je objavljena dana 15.04.2015.godine u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 841-7-2-14-3-12/15, kao i na web stranici Općine Neum, www.neum.ba.

            Konkurentski zahtjev za dostavu  ponuda upućen je slijedećim dobavljačima:

1. “INTEGRA“  d.o.o. MOSTAR,

2. GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU,

3. “ZAGREBINSPEKT“ d.o.o. MOSTAR.                 

            Pored toga, tendersku dokumentaciju su još preuzeli slijedeći dobavljači:

4. „PLAN“ d.o.o. KONJIC,

5. „AIK-INEŽENJERING“ d.o.o. BANOVIĆI,

6. „CONSTRUCT PROJEKT“ d.o.o. ZAVIDOVIĆI,

7. „INPROS“ d.o.o. MOSTAR,

8. „ARTING BH“ d.o.o. SARAJEVO,

9. „GRADITELJ“ d.o.o. BRČKO,

10.“SARAJ INŽENJERING“d.o.o. SARAJEVO,

11. TEHNIČKI INSTITUT d.o.o. MOSTAR,

12. „ROUTING“ d.o.o. BANJA LUKA,

13. „ARHI PLUS“ d.o.o. MOSTAR,

14. „URBIS CENTAR“ d.o.o. BANJA LUKA,

15. „TRASA“ d.o.o. SARAJEVO,

16. „GEOPUT“ d.o.o. BANJA LUKA,

17. „IGH“ d.o.o. MOSTAR,

18. „HABITAT“ d.o.o. MOSTAR i

19. „TADIĆ“ d.o.o. ŽEPČE.

            Krajnji rok za dostavu  ponuda – prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 29.04.2015.godine do 14,30 sati.  

            U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno je stiglo četrnaest ponuda  u originalu i jednoj preslici i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu Općine Neum od slijedećih dobavljača:

Redni broj

DOBAVLJAČ

NADNEVAK I SATNICA ZAPRIMANJA PONUDE

01

“Construct project” d.o.o. Zavidovići

23.04. 2015.godine u 13,20 sati

02

 “Inpros” d.o.o. Mostar

24.04. 2015.godine u 09,45 sati

03

“Saraj inženjering” d.o.o. Sarajevo

27.04. 2015.godine u 11,00 sati

04

“Habitat” d.o.o. Mostar

27.04. 2015.godine u 11,00 sati

05

“Tadić” d.o.o. Žepče

27.04. 2015.godine u 12,00 sati

06

“Plan” d.o.o. Konjic

27.04.2015.godine u 13,00 sati

07

“AIK-inženjering” d.o.o. Banovići

28.04.2015.godine u 12,20 sati

08

“Trasa” d.o.o. Sarajevo

28.04.2015.godine u 12,20 sati

09

Tehnički institut d.o.o. Mostar

28.04.2015.godine u 13,00 sati

10

“Igh” d.o.o. Mostar

28.04.2015.godine u 13,20 sati

11

“Arting Bh” d.o.o. Sarajevo

28.04.2015.godine  u 13,40 sati

12

“Routing” d.o.o. Banja Luka

29.04.2015.godine u 11,24 sati

13

“Zgrebinspekt” d.o.o. Mostar

29.04.2015.goidne u 12,00 sati

14

“Urbis centar” d.o.o. Banja Luka

29.04.2015.godine u 13,45 sati

            Sve ponude su uredno protokolirane.

            Načelnik općine Neum imenovano je Povjerenstvo za javne nabave općine Neum za 2015.godinu po Rješenju broj: 02-02-137/15 od 30.01.2015.godine i  Izmjeni Rješenja broj: 02-02-137-2/15 od  28.04.2015.godine u sastavu:

  1. Stjepan Jurković, predsjedatelj Povjerenstva,
  2. Mihaela Koncul, član i
  3. Ivan Mustapić, član.

            Povjerenstvo se sastalo u zakazano vrijeme dana 29.04.2015.godine u 15,00 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu  nabavu  u ostavljenom  roku do 29.04.2015. godine do 14,30 sati, na Protokolu Općine Neum zaprimljeno ukupno četrnaest ponuda od gore navedenih dobavljača, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda nije bilo je prisutnih predstavnika ponuditelja. Otvaranje ponuda je izvršeno redoslijedom zaprimanja istih  na protokolu Općine Neum. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu  propisanom  Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Preslika zapisnika, uz popratni akt je poslana ponuditeljima putem e-mail pošte.

            Sukladno točki 12. predmetne tenderske  dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. ovjerena preslika Rješenja iz sudskog registra ili Rješenja o obavljanju djelatnosti koje je izdalo nadležno tijelo uprave ili potvrdu nadležnog općinskog tijela za ponuditelja-fizičku osobu da je  registrirana i da obavlja djelatnost za koju je registrirana;

2.  ovjerena preslika Identifikacijskog (ID) broja;

3. spisak stručnog osoblja koje će biti angažirano na realizaciji ugovora, te ovjerene preslike  njihovih diploma (najmanje VSS) i uvjerenja o položenom stručnom ispitu; 

4. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu – Aneks 1;

5. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude – Aneks 2;

6. popunjena, potpisana i ovjerena Izjava iz članka 52. Zakona, ovjerena u Općini ili kod notara  –

    Aneks 3; 

7. popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora – Aneks 4.

Sukladno točki 13. tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu,

i jednom presliku zapakirane zajedno u istoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude se trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto Povjerenstvo je  na svojoj zatvorenoj sjednici dana 29.04.2015.godine počelo izradu  Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, a isti završilo dana 04.05.2015.godine  u kojem je konstatirano slijedeće:

 

1. KandidatConstructprojektd.o.o. Zavidovići je ostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 7.700,00 KM. Popust nije davan. Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 7.700,00 KM.

2.Kandidat: “Inpros” d.o.o. Mostardostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 6.201,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje  6.201,00 KM.

3.Kandidat: “Saraj inženjering” d.o.o. Sarajevodostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 3.685,50 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 3.685,50 KM.

4.Kandidat: “Habitat” d.o.o. Mostardostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 4.680,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 4.680,00 KM.

5.Kandidat: “Tadić” d.o.o. Žepčedostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 3.238,99 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 3.238,99 KM.

6.Kandidat: “Plan” d.o.o. Konjicdostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 5.616,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 5.616,00 KM.

7.Kandidat: “AIK-Inženjering” d.o.o. Banovićidostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 10.881,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 10.881,00 KM.

8.Kandidat: “Trasa” d.o.o. Sarajevodostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 6.318,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 6.318,00 KM.

9.Kandidat: Tehnički institut d.o.o. Mostardostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 10.413,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 10.413,00 KM.

10.Kandidat: “Igh” d.o.o. Mostardostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 6.411,60 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 6.411,60 KM.

11.Kandidat: “Arting BH” d.o.o. Sarajevodostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 930,15 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da nema računskih pogrešaka u ponuđenoj cijeni. Međutim usporedbom ponude ovog kandidata utvrđeno je da je ponuda ovog kandidata niža od drugorangirane ponude za oko 248%, a od prosječne cijene preostalih trinaest ponuda je niža za oko 666%, te od procjene vrijednosti predmetne usluge niža za oko 1283%. Smatrajući ponudu ovog kandidata neprirodno niskom, Općina Neum je u skladu sa člankom 17. stavak (7) Naputka za pripremu tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH”, broj 90/14) i u skladu sa člankom 66. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) od istog dobavljača zatražila objašnjenje cijene njegove ponude, predmetom broj 02-02-498-18/15 od 30.04.2015. godine.  Dana 04.05.2015.godine od kandidata je dobiveno  pisano Pojašnjenje cijene ponude, broj: 127-05/15 od 04.05.2015.godine.  U istom je sadržano mišljenje ovog kandidata kojim smatra da cijena njegove ponude nije neprirodno niska i da za ponuđeni iznos može stručno i kvalitetno obaviti predmetnu uslugu na obostrano zadovoljstvo. Uz to je dostavljena detaljna analiza cijene koja sadrži cijenu rada tri inženjera u kancelariji za dva dana i putne troškove obilaska terena za dva inženjera u jednom danu. Razlika predstavlja dobit firme. Kandidat smatra da su cijene ostalih ponuditelja neprirodno visoke, vjerojatno zbog neprirodno visoke procjene vrijednosti ugovora.

Obzirom da je ovaj kandidat detaljno obrazložio na dvije  stranice svoju cijenu ponude, Povjerenstvo za javne nabave je smatralo Pojašnjene cijene ponude ovog kandidata prihvatljivim.  Zbog navedenog, Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i prihvatljiva, te da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 930,15 KM.

12.Kandidat: “Routing” d.o.o. Banja Lukadostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 8.470,80 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 8.470,80 KM.

13.Kandidat: “Zagrebinspekt” d.o.o. Mostardostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 10.905,57 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 10.905,57 KM.

14.Kandidat: “Urbis centar“ d.o.o. Banja Luka dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 8.190,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 8.190,00 KM.

            Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju „najniža cijena“, u skladu sa točkom  17. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je  utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu za deset kvalificiranih ponuditelja:

 

1. “Arting BH”d.o.o. Sarajevo:                          930,15 KM,

2. “Tadić” d.o.o. Žepče:                                   3.238,99 KM,

3. “Saraj inženjering” d.o.o. Sarajevo:          3.685,50 KM,

4. “Habitat” d.o.o. Mostar:                             4.680,00 KM,        

5  “Plan” d.o.o. Konjic:                                   5.616,00 KM,                

6. “Inpros” d.o.o. Mostar:                               6.201,00 KM,  

7. “Trasa” d.o.o. Sarajevo:                              6.318,00 KM,

8. “Igh” d.o.o. Mostar:                                     6.411,60 KM,

9. “Construct projekt” d.o.o. Zavidovići:      7.700,00 KM,

10. “Urbis centar” d.o.o. Banja Luka:           8.190,00 KM,

11. “Routing” d.o.o. Banja Luka:                   8.470,80 KM,

12. Tehnički institut d.o.o. Mostar:              10.413,00 KM,

13. “AIK-inženjering” d.o.o. Banovići:        10.881,00 KM,

14. “Zagrebinspekt” d.o.o. Mostar:              10.905,57 KM.

 

Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da prvi kandidat na rang-listi ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te preporučilo da se ugovor dodijeli kandidatu  „Arting BH“ d.o.o. Sarajevo,  čija je cijena ponude najniža, tj. niža od preostalih ponuda. Ovaj kandidat je na pisani zahtjev Općine Neum detaljno u pisanom obliku obrazložio, po mišljenju Općine Neum, neprirodno nisku cijenu ponude. Objašnjenje, odnosno analiza ponuđene cijene i njenih elemenata je prihvaljivo za Općinu Neum.

            Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran dobavljač  „Arting BH“  d.o.o. Sarajevo čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

 

PRAVNA POUKA:

            Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Općini Neum u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže Općini Neum u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Neum, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail osobe za kontakte: imustapicneum@gmail.com, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. 

            Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj  javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostavljeno:                                                                                     NAČELNIK OPĆINE:

– svim ponuditeljima                                                                          Dr.med. Živko Matuško
– a/a


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/infoneum/public_html/neum.ba/wp-includes/functions.php on line 4757