Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredske opreme za službe Općine Neum

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton

OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-442-7/15
Neum, 14.04.2015.godine

             Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70.  Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 13.04.2015. godine, donosi se slijedeća

 

 O D L U K A
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredske opreme za službe Općine Neum,
Tender broj: 02-02-442/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

 

Članak 1.

             U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu roba – uredske opreme za službe Općine Neum, tender broj: 02-02-442/15, broj obavijesti o nabavi 841-7-1-10-3-8/15 od 02.03.2015. godine, od ukupno pet zaprimljenih ponude za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač „Libar“ d.o.o. Mostar, Stjepana Radića 39, 88000 Mostar, ID: 4227522190003, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa najnižom cijenom u ukupnom iznosu od  11.682,45 KM sa PDV-om.

 

Članak 2.

             Ugovora o nabavi opreme po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

 

Članak 3.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici Općine Neum, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

O b r a z l o ž e nj e

            Na temelju Odluke Načelnika općine Neum broj: 02-02-442/15 od  02.04.2015.godine,  pokrenut je postupak javne nabave za nabavu roba – uredske opreme za službe Općine Neum, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „najniža cijena“. Obavijest o nabavi je objavljena dana 02.04.2015.godine u informacijski sustav  E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 841-7-1-10-3-8/15, kao i na web stranici Općine Neum, www.neum.ba.

            Konkurentski zahtjev za dostavu  ponuda upućen je slijedećim dobavljačima:

1. „LIBAR“  d.o.o. MOSTAR,  Stjepana Radića 39, 88000 Mostar,

2. „SUBNET“ d.o.o. ČAPLJINA,, Mate Bobana bb, 88300 Čapljina,

3.“NET“ d.o.o. MOSTAR, Vukovarska 24, 88000 Mostar.                  

            Pored toga, tendersku dokumentaciju su još preuzeli slijedeći dobavljači:

4. „R&S“ d.o.o. SARAJEVO, Igmanska bb, 71320 Vogošća,

5. „IMTEC“ d.o.o. SARAJEVO, Bosanski put bb, 71380 Ilijaš i

6. „KATARINA“ d.o.o.MOSTAR, dr. Ante Starčevića 48, 88000 Mostar.

            Krajnji rok za dostavu  ponuda – prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 13.04.2015.godine do 14,30 sati.  

           U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno je stiglo pet ponuda  u originalu i jednoj preslici i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu Općine Neum od slijedećih dobavljača:

  1. R&S“ d.o.o. SARAJEVO, dana 13.04.2015.godine u 10,30 sati,
  2. „IMTEC“ d.o.o. SARAJEVO, dana 13.04.2015.godine u 10,48 sati,
  3. „KATARINA“ d.o.o.MOSTAR, dana 13.04.2015.godine u 13,30 sati,
  4. „LIBAR“  d.o.o. MOSTAR, dana 13.04.2015.godine u 13,50 sati i
  5. “NET“ d.o.o. MOSTAR, dana 13.04.2015.godine u 14,29 sati.

Ponuditeljima je izdana Potvrda o zaprimanju ponude.

            Načelnik općine Neum imenovano je Povjerenstvo za javne nabave općine Neum za 2015.godinu po Rješenju broj: 02-02-137/14 od 30.01.2015.godine  u sastavu:

  1. Vicko Jogunica, predsjedatelj Povjerenstva,
  2. Mihaela Koncul, član i
  3. Ivan Mustapić, član.

            Povjerenstvo se sastalo u zakazano vrijeme dana 13.04.2015.godine u 15,00 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu  nabavu  u ostavljenom  roku do 13.04.2015. godine do 14,30 sati, na Protokolu Općine Neum zaprimljeno pet ponuda od gore navedenih dobavljača, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda bio je prisutan predstavnika ponuditelja „Libar“ d.o.o. Mostar, gospođa Tanja Kordić. Otvaranje ponuda je izvršeno redoslijedom zaprimanja istih  na protokolu Općine Neum. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu  propisanom  Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Preslika zapisnika prisutnom predstavniku ponuditelja je uručena isti dan, dok je drugim ponuditeljima preslika zapisnika poslana e-mailom uz popratni akt od 14.04.2015. godine na njihove e-mail adrese.

            Sukladno točki 12. predmetne tenderske  dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. ovjerena preslika Rješenja ili Izvatka iz sudskog registra za ponuditelja pravnu osobu ili  

    Rješenja o obavljanju djelatnosti koje je izdalo nadležno tijelo uprave ili potvrdu nadležnog

    općinskog tijela za ponuditelja-fizičku osobu da je registrirana i da obavlja djelatnost za koju je

    registrirana;

2. ovjerena preslika Identifikacijskog (ID) broja;

3. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu – Aneks 1;

4. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude – Aneks 2;

5. popunjena, potpisana i ovjerena Izjava iz članka 52. Zakona, ovjerena u Općini ili kod notara  –

    Aneks 3; 

6. popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora – Aneks 4.

Sukladno točki 13. tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu,

i jednom presliku zapakirane zajedno u istoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude se trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto Povjerenstvo je  na svojoj zatvorenoj sjednici dana 13.04.2015.godine sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  u kojem je konstatirano slijedeće:

 

1.Kandidat  „R&S“ d.o.o. Sarajevo  dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je  15.665,13 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. 

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 15.665,13 KM.

 

2.Kandidat  „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo  dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je  13.855,51 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. 

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 13.855,51 KM.

3.Kandidat  „KATARINA“  d.o.o. MOSTAR  dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je  15.757,87 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. 

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 15.757,87 KM.

 

4.Kandidat  „LIBAR“  d.o.o. MOSTAR  dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je  11.682,45 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. 

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 11.682,45 KM.

 

5.Kandidat  „NET“  d.o.o. MOSTAR  dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je  14.628,10 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. 

Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 14.628,10 KM.

 

            Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju „najniža cijena“, u skladu sa točkom  17. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je  utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu za dva kvalificirana ponuditelja:

 

1. Kandidat „LIBAR“ d.o.o. Mostar:                           11.682,45  KM,

2. Kandidat „IMTEC“ d.o.o. Sarajevo:                                   13.855,51  KM,

3. Kandidat  „NET“  d.o.o. Mostar:                            14.628,10  KM,

4. Kandidat  „R&S“ d.o.o. Sarajevo:                          15.665,13  KM,

5. Kandidat  „KATARINA“  d.o.o. Mostar:                15.757,87  KM. 

           

Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da prvi kandidat na rang-listi ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te preporučilo da se ugovor dodijeli kandidatu  „Libar“ d.o.o. Mostar,  čija je cijena ponude najniža, tj. niža od preostalih ponuda.

            Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran dobavljač  „Libar“ d.o.o. Mostar čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

 

PRAVNA POUKA:

             Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Općini Neum u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže Općini Neum u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Neum, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail osobe za kontakte: imustapicneum@gmail.com, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. 

            Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj  javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostavljeno:                                                                                     NAČELNIK OPĆINE:

– svim ponuditeljima                                                                          Dr.med. Živko Matuško

– a/a