Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na popločavanju šetnice u Neumu u naselju Surdup I i dijela u naselju Tiha luka

Bosna i Hercegovin
Federacija Bosne i Hercegovin
Hercegovačko neretvanska županija/kanton

OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-361-9/15
Neum, 13.04.2015.godine

            Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70.  Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 02-02-361-8/15 od 13.04.2015. godine, donosi se slijedeća

 

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na popločavanju šetnice u Neumu

u naselju Surdup I i dijela u naselju Tiha luka,

Tender broj: 02-02-31/15, putem Otvorenog postupka javne nabave

 

Članak 1.

            U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za izvođenje radova na objektima komunalne infrastrukture na javnim dobrima u gradu i mjesnim zajednicama, tender broj: 02-02-361/15, broj obavijesti o nabavi 841-1-3-8-3-6/15 od 17.03.2015. godine, od ukupno deset zaprimljenih ponuda za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač GD „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar, Kočine 198, 88000 Mostar, ID: 4227007660005,  koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa najnižom cijenom u ukupnom iznosu od  251.555,85 KM sa PDV-om.

 

Članak 2.

            Ugovora o izvođenju radova po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se nakon isteka 15 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

 

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici Općine Neum, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

O b r a z l o ž e nj e

            Na temelju Odluke Načelnika općine Neum broj: 02-02-361/15 od  17.03.2015.godine,  pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova na popločavanju šetnice u Neumu u naselju Surdup I i dijela u naselju Tiha luka,  putem Otvorenog postupka javne nabave, a prema kriteriju „najniža cijena“. Obavijest o nabavi je objavljena dana 17.03.2015.godine u informacijski sustav  E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 841-1-3-8-3-6/15, kao i na web stranici Općine Neum, www.neum.ba. Sažetak Obavijesti o nabavi također je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj 24/15 od 23.03.2015.godine.

            Tender dokumentaciju su preuzeli i blagovremeno se prijavili u ostavljenom roku do 08.04.2015.godine do 14,30 sati slijedeći dobavljači:

 1. „Glovis“ d.o.o. Zenica, dana 07.04.2015.godine u 11,42 sati,
 2. „Izgradnja Tojaga“ d.o.o. Mostar, dana 07.04.2015.godine u 12,05 sati,
 3. GD „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar, dana 08.04.2015.godine u 13,05 sati,
 4.  “HP Investing“ d.o.o. Mostar,dana 08.04.2015.godine u 13,15 sati,
 5. „Vilamont“ d.o.o. Jablanica, dana 08.04.2015.godine u 13,16 sati,
 6.  „T&D company“ d.o.o. Ljubuški, dana 08.04.2015.godine u 13,17 sati,
 7. „Kons“ d.o.o. Ljubuški, dana 08.04.2015.godine u 13,20 sati,
 8. „A3“ d.o.o. Široki Brijeg, dana 08.04.2015.godine u 13,50 sati,
 9. „Bossin“ d.o.o. Mostar, dana 08.04.2015.godine u 13,59 sati i
 10. GD „Bišina“ d.o.o. Mostar, dana 08.04.2015.godine u 14,04 sati.

Ponuditeljima su izdane Potvrde o zaprimanju ponude.

            Načelnik općine Neum imenovano je Povjerenstvo za javne nabave općine Neum za 2015.godinu po Rješenju broj: 02-02-137/14 od 30.01.2015.godine  u sastavu:

 1. Vicko Jogunica, predsjedatelj Povjerenstva,
 2. Mihaela Koncul, član i
 3. Ivan Mustapić, član.

            Povjerenstvo se sastalo u zakazano vrijeme dana 08.04.2015.godine u 15,00 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu  nabavu  u ostavljenom  roku do 08.04.2015. godine do 14,30 sati, na Protokolu Općine Neum zaprimljeno ukupno deset ponuda od gore navedenih dobavljača, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda bili su prisutni predstavnici slijedećih ponuditelja: „Kons“ d.o.o. Ljubuški, „TD Company“ d.o.o. Ljubuški, „A3“ d.o.o. Široki Brijeg,  GD „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar, „HP Investing“ d.o.o. Mostar i GD „Bišina“ d.o.o. Mostar.    Otvaranje ponuda je izvršeno redoslijedom zaprimanja istih  na protokolu Općine Neum. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu  propisanom  Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Preslika zapisnika je uručena isti dan prisutnim predstavnicima ponuditelja, dok je preostalim ponuditeljima  preslika zapisnika poslana poštom uz popratni akt od 09.04.2015.godine. Primjedbu kod otvaranja ponuda imao je predstavnik ponuditelja

„Bišina“ d.o.o. Mostar koji je smatrao da su ponuditelji „Glovis“ d.o.o. Zenica, „Vilamont“ d.o.o. Jablanica i „Bossin“ d.o.o. Mostar trebali po Zakonu original ponude i presliku ponude zapakirati u zasebne koverte, a nakon toga zajedno u jednu kovertu. Od strane Povjerenstva za javne nabave je odgovoreno da sukladno točki 13. Tenderske dokumentacije to nije predviđeno, što znači da su ponude ispravno podnesene u skladu sa tenderskom dokumentacijom u kojoj je predviđeno da i original ponude i preslika ponude trebaju biti zapakirane u istoj omotnici.

 

            Sukladno točki 12. predmetne tenderske  dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti najmanje slijedeću dokumentaciju:

1. ovjerena preslika Rješenja iz sudskog registra ili Izvadak iz sudskog registra za ponuditelja-pravnu osobu, ili Rješenja o obavljanju djelatnosti koje je izdalo nadležno tijelo uprave ili potvrdu nadležnog općinskog tijela za ponuditelja-fizičku osobu da je registrirana i da obavlja djelatnost za koju je registrirana;

2. ovjerena preslika Identifikacijskog (ID) broja;

3. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu – Aneks 1;

4. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude – Aneks 2;

5.popunjena, potpisana i od nadležnog tijela (općina ili notar) ovjerena Izjava iz članka 45. Zakona, o ispunjenosti uvjeta iz članka 45. stavak (1) točaka od a) do d) Zakona o javnim nabavama – Aneks 3;

6. popunjena, potpisana i od nadležnog tijela (općina ili notar) ovjerena Izjava iz članka 52. Zakona  – Aneks 4; 

7. popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora – Aneks 5.

 

Sukladno točki 13. tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu,

i jednom presliku zapakirane zajedno u istoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude se trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

 

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto Povjerenstvo je  na svojoj zatvorenoj sjednici dana 08.04.2015.godine sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  u kojem je konstatirano slijedeće:

1.Kandidat  „Glovis“ d.o.o. Zenicadostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 266.238,18 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tenderskim uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 266.238,18 KM;

2.Kandidat  „Izgradnja Tojaga“ d.o.o. Mostardostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 364.761,54 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tenderskim uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 364.761,54 KM;

3.Kandidat  GD „Konstrukcije“ d.o.o. Mostardostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 251.555,85 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tenderskim uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 251.555,85 KM;

4.Kandidat  „HP investing“ d.o.o. Mostardostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 267.485,99  KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tenderskim uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 267.485,99 KM;

5.Kandidat  „Vilamont“ d.o.o. Jablanicadostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 321.575,37 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tenderskim uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 321.575,37 KM;

6.Kandidat  „TD Company“ d.o.o. Ljubuškidostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 263.222,85 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tenderskim uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 263.222,85 KM;

7.Kandidat  „Kons“ d.o.o. Ljubuškidostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 267.189,04 KM. Popust je dat u iznosu od 12.019,30 KM, a isti je već uključen u cijenu ponude.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da se u financijskoj ponudi u Obrascu cijene ponude  – Aneks 2. kod točke 5. JAVNA RASVJETA potkrala  računska greška u množenju količine 67,00 kom sa jediničnom cijenom 16,00 KM u ukupnom iznosu za

  -670,00 KM, tako da umjesto iznosa 402,00 KM treba stajati iznos 1.072,00 KM.

Slijedom toga, mijenja se ukupni iznos Ponude, tako da umjesto iznosa 240.386,00 KM treba biti iznos 241.056,00 KM, iznos popusta od 5%, umjesto 12.019,30 treba biti 12.052,80 KM, iznos PDV-a umjesto 38.822,34 KM treba biti 38.930,54 KM, te sveukupni iznos ponude  umjesto 267.189,04 KM treba iznositi 267.933,74 KM. Dana 09.04.2015.godine poslana je Obavijest ovom dobavljaču, broj: 02-02-361-7/15, putem e-maila: kons@tel.net.ba , o ispravci računske greške i zatraženo da se u roku od 3 dana pismeno potvrdi ispravka računske greške, putem e-maila ovlaštene osobe za tendersku dokumentaciju: imustapicneum@gmail.com,  u protivnom će ponuda biti odbačena u skladu sa člankom 68. stavak (4) točka g) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14). Obzirom da u ostavljenom roku ovaj dobavljač nije potvrdio ispravku računske greške, njegova ponuda je odbačena sukladno navedenoj zakonskoj odredbi, tako da je ovaj dobavljač eliminiran iz daljnjeg postupka dodjele predmetnog ugovora;

8.Kandidat  „A3“ d.o.o. Široki Brijegdostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 280.987,47 KM. Popust je dat u iznosu od 26.684,47 KM, a isti je već uključen u cijenu ponude.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tenderskim uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 280.987,47 KM;

9.Kandidat  „Bossin“ d.o.o. Mostardostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 271.163,88 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tenderskim uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 271.163,88 KM;

10.Kandidat  GD „Bišina“ d.o.o. Mostardostavio je original ponude i presliku ponude propisno pripremljene, uvezane i zapečaćene u  neprovidnoj omotnici. Ponuđeni iznos je 293.072,53 KM. Popust je dat u iznosu od 13.183,65 KM, a isti je već uključen u cijenu ponude.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tenderskim uvjetima za daljnje sudjelovanje u Otvorenom postupku javne nabave za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 293.072,53 KM.

Iz prezentiranih podataka utvrđeno je da devet prijavljenih  kandidata udovoljavaju traženim tenderskim uvjetima i ocjenjeni su kvalificiranim za sudjelovanje u postupku dodjele ugovora, čime je osigurana stvarna konkurencija za postupak dodjele ugovora. 

            Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju „najniža cijena“, u skladu sa točkom  17. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je  utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu za devet kvalificiranih ponuditelja:

1. Kandidat GD „Konstrukcije“ d.o.o. Mostar:                       251.555,85 KM,

2. Kandidat „TD Company“ d.o.o. Ljubuški:              263.222,85 KM,

3. Kandidat  „Glovis“ d.o.o. Zenica:                           266.238,18 KM,

4. Kandidat  „HP investing“ d.o.o. Mostar:                 267.485,99 KM,

5. Kandidat  „Bossin“ d.o.o. Mostar:                           271.163,88 KM,

6. Kandidat  „A3“ d.o.o. Široki Brijeg:                                   280.987,47 KM,

7. Kandidat  GD „Bišina“ d.o.o. Mostar:                     293.072,53 KM,

8. Kandidat  „Vilamont“ d.o.o. Jablanica:                  321.575,37 KM,

9. Kandidat  „Izgradnja Tojaga“ d.o.o. Mostar:          364.761,54 KM.

Na temelju izvršenog rangiranja ponuda, Povjerenstvo za javne nabave je jednoglasno konstatiralo da prema propisanom kriteriju „najniža cijena“, dobavljač  GD „Konstrukcije“  d.o.o. Mostar  zauzima 1. mjesto u konačnom poretku.  Nakon  toga, 2. mjesto je zauzeo dobavljač „TD Company“ d.o.o. Ljubuški, zatim 3. mjesto dobavljač „ Glovis“ d.o.o. Zenica, 4.mjesto „HP Investing“ d.o.o. Mostar, 5. mjesto dobavljač „Bossin“ d.o.o. Mostar, 6. mjesto dobavljač „A3“ d.o.o. Široki Brijeg, 7. mjesto dobavljač GD „Bišina“ d.o.o. Mostar, 8. mjesto dobavljač „Vilamont“ d.o.o. Jablanica i 9. mjesto dobavljač „Izgradnja Tojaga“ d.o.o. Mostar.

      Stoga je Povjerenstvo dalo preporuku Načelniku općine Neum da Ugovor o izvođenju radova na popločavanju šetnice u Neumu u naselju Surdup I i dijela u naselju Tiha luka,  tender broj: 02-02-361/15 dodijeli dobavljaču GD „KONSTRUKCIJE“ d.o.o. MOSTAR, na iznos od 251.555,85 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuditelju s najnižom cijenom ponude, tj. nižom od preostalih osam kvalificiranih ponuda.

Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove odluke, pa se Ugovor o izvođenju radova na popločavanju šetnice u Neumu u naselju Surdup I i dijela u naselju Tiha luka, dodjeljuje dobavljaču  GD „KONSTRUKCIJE“ D.O.O. MOSTAR, kao prvoplasiranom ponuditelju u konačnom poretku na Rang listi, sa ukupno ponuđenim  iznosom od 251.555,85 KM, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama. 

 

PRAVNA POUKA:

            Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Općini Neum u roku od najkasnije 10 (deset) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže Općini Neum u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Neum, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail osobe za kontakte: imustapicneum@gmail.com, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. 

            Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj  javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostavljeno:                                                                                     NAČELNIK OPĆINE:

– svim ponuditeljima                                                                          Dr.med. Živko Matuško

– a/a