Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba-elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje javne rasvjete…

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-90-6/15
Neum, 16.02.2015.godine

             Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70.  Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 12.02.2015. godine, donosi se slijedeća

  O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba-elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje javne rasvjete na području općine Neum u 2015.godini,

Tender broj: 02-02-90/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Članak 1.

            U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavu roba-elektromaterijala i usluga na tekućem održavanju javne rasvjete na području općine Neum u 2015.godini, tender broj: 02-02-90/15, broj obavijesti o nabavi 841-7-1-6-3-5/15 od 23.01.2015. godine, od ukupno dvije zaprimljene ponude za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač „Elko-Marić“ d.o.o. Mostar, Maršala Tita 294, 88000 Mostar, ID: 4227271250001,  koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa najnižom cijenom u ukupnom iznosu od  29.957,85 KM sa PDV-om.

Članak 2.

             Ugovora o izvođenju radova po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

Članak 3.

             Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici Općine Neum, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

O b r a z l o ž e nj e

            Na temelju Odluke Načelnika općine Neum broj: 02-02-99/15 od  23.01.2015.godine,  pokrenut je postupak javne nabave za nabavu roba-elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje javne rasvjete na području općine Neum  u 2015.godini putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „najniža cijena“. Obavijest o nabavi je objavljena dana 23.01.2015.godine u informacijski sustav

 E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 841-7-1-6-3-5/15, kao i na web stranici Općine Neum, www.neum.ba.

            Konkurentski zahtjev za dostavu  ponuda upućen je slijedećim dobavljačima:

1.“Elting“ d.o.o.  Čapljina, Tasovčići bb, 88300 Čapljina,

2.“Elcro-tehna“ d.o.o. Čitluk, Krstine bb, 88260 Čitluk i

3.“Projecta“ d.o.o. Mostar, Blajburških žrtava bb, 88000 Mostar.            

            Pored toga, tendersku dokumentaciju su još preuzeli slijedeći dobavljači:

4. „Elektro-Mir“ d.o.o. Mostar, Zalik bb, 88000 Mostar,

5. „Elko-Marić“ d.o.o. Mostar, Maršala Tita 294, 88000 Mostar i

6. „ABC Solutions“ d.o.o. Banja Luka, Slobodana Kusturića 4, 78000 Banja Luka.

            Krajnji rok za dostavu  ponuda – prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 12.02.2015.godine do 14,30 sati.  

            U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno su stigle dvije ponude i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu Općine Neum od slijedećih dobavljača:

  1.  „Elting“ d.o.o. Čapljina, dana 12.02.2015.godine u 10,30 sati i
  2. „Elko-Marićt“ d.o.o. Mostar, dana 12.02.2015.godine u 13,35 sati.

Svi ponuditeljima je izdana Potvrda o zaprimanju ponude.

            Načelnik općine Neum imenovano je Povjerenstvo za javne nabave općine Neum za 2015.godinu po Rješenju broj: 02-02-137/14 od 30.01.2015.godine  u sastavu:

  1. Vicko Jogunica, predsjedatelj Povjerenstva,
  2. Mihaela Koncul, član i
  3. Ivan Mustapić, član.

            Povjerenstvo se sastalo dana 12.02.2015.godine u 15,00 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da su za predmetnu javnu  nabavu  u ostavljenom  roku do 12.02.2015. godine do 14,30 sati, na Protokolu Općine Neum zaprimljene dvije ponude od gore navedenih dobavljača, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda nije bilo prisutnih predstavnika ponuditelja. Otvaranje ponuda je izvršeno redoslijedom zaprimanja istih  na protokolu Općine Neum. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu  propisanom  Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Preslika zapisnika ponuditeljima je poslana poštom uz popratni akt od 13.02.2015.godine na njihove adrese.

            Sukladno točki 12. predmetne tenderske  dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu presliku Rješenja iz sudskog registra ili Rješenja o obavljanju djelatnosti koje je izdalo nadležno tijelo uprave ili potvrdu nadležnog općinskog tijela za ponuditelja-fizičku osobu da je registrirana i da obavlja djelatnost za koju je registrirana;

2. ovjerenu presliku Identifikacijskog (ID) broja;

3. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu – Aneks 1;

4. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude – Aneks 2;

5. popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu iz članka 52. Zakona  – Aneks 3; 

6. popunjena, potpisana i ovjerena Izjava ponuditelja da će jedanput mjesečno snimiti stanje  javne

    rasvjete, te zamijeniti dotrajale žarulje i otkloniti eventualni izvanredni kvar na javnoj rasvjeti – Aneks 4;

7. popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora – Aneks 5.

Sukladno točki 13. tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu,

i jednom presliku zapakirane zajedno u istoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude se trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto Povjerenstvo je  na svojoj sjednici dana 12.03.2015.godine sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  u kojem je konstatirano slijedeće:

 1. Kandidat  „Elting“ d.o.o. Čapljina dostavio je samo original ponudu zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos, nakon odbijenog popusta od 1.678,50 KM iznosi ukupno 37.313,06 KM.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude  Povjerenstvo je konstatiralo da ponuda ovog dobavljača ne  udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora iz slijedećeg razloga: ponuda sadrži samo original, dok ne sadrži traženu presliku ponude, a pored toga ponuda ovog kandidata nije čvrsto uvezana niti su označene stranice u ponudi sa brojevima, kako je to traženo točkom 13. tenderske dokumentacije, što omogućava naknadno vađenje ili umetanje listova. Radi toga, Povjerenstvo za javne nabave je ponudu ovog kandidata odbacilo kao nekvalificiranu jer bitno odstupa od zahtjeva utvrđenih i točki 13. predmetne tenderske dokumentacije.

 2.Kandidat  „Elko-Marić“ d.o.o. Mostar  dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 29.957,85 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 29.957,85 KM.

            Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju „najniža cijena“, u skladu sa točkom  17. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je  utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu kvalificiranih ponuditelja, na kojoj se nalazi samo jedan kandidat i to:

1. Kandidat „Elko-Marić“ d.o.o. Mostar:                    29.957,85  KM       

Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da ovaj kandidat ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te preporučilo ugovornom tijelu da se ugovor dodijeli kandidatu  „Elko-Marić“ d.o.o. Mostar,  što je u skladu sa Zakonom o javnim nabavama i tenderskoj  dokumentaciji.

            Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran dobavljač  „ELKO-MARIĆ“ d.o.o. MOSTAR čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

PRAVNA POUKA:

            Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Općini Neum u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže Općini Neum u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Neum, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail osobe za kontakte: imustapicneum@gmail.com, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. 

            Uložena žalba odgađa nastavak postupka  zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj  javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostavljeno:                                                                                     NAČELNIK OPĆINE:

– svim ponuditeljima                                                                          Dr.med. Živko Matuško

– a/a