Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvršenje usluga preventivne sustavne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije…

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-89-6/15
Neum, 13.02.2015.godine

            Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70.  Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 11.02.2015. godine, donosi se slijedeća

 

 O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvršenje usluga preventivne sustavne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih i drugih površina na području općine Neum u 2015.godini,

Tender broj: 02-02-89/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Članak 1.

            U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za usluge preventivne sustavne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih i drugih površina na području općine Neum u 2015.godini, tender broj: 02-02-89/15, broj obavijesti o nabavi 841-7-2-5-4/15 od 23.01.2015.godine, od ukupno šest zaprimljenih ponuda za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo, Malta 17, 71000 Sarajevo, ID: 4200256030008,  koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa najnižom cijenom u ukupnom iznosu od  7.670,68 KM sa PDV-om.

Članak 2.

             Ugovora o vršenju usluga po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

Članak 3.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici Općine Neum, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

O b r a z l o ž e nj e

            Na temelju Odluke Načelnika općine Neum broj: 02-02-89/15 od  23.01.2015.godine,  pokrenut je postupak javne nabave za usluge preventivne sustavne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih i drugih površina na području općine Neum u 2015.godini putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „najniža cijena“. Obavijest o nabavi je objavljena dana 23.01.2015.godine u informacijski sustav  E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 841-7-2-5-4/15, kao i na web stranici Općine Neum, www.neum.ba.

            Konkurentski zahtjev za dostavu  ponuda upućen je slijedećim dobavljačima:

1.“Proteko“ d.o.o. Čapljina, ul. Ruđera Boškovića bb/6, 88300 Čapljina,

2.“Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo, ul. Malta br.17, 71000 Sarajevo,

3.“Arhitrav-MN“ d.o.o. Ljubuški, ul.Stjepana Radića bb, 88320 Ljubuški.                      

            Pored toga, tendersku dokumentaciju su još preuzeli slijedeći dobavljači:

4. „Dezitox-sanitarci“ d.o.o. Sarajevo, H.Brankovića 41, 71000 Sarajevo,

5. „Sanitacija“ d.o.o. Bijeljina, Tiršova 9, 76300 Bijeljina,

6. „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića do br.21, 71210 Ilidža-Sarajevo,

7. „Kristal“ d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 135, 71000 Sarajevo i

8. „Attivo“ d.o.o. Živinice, II ulica BR.78, 75270 Živinice.

             Krajnji rok za dostavu  ponuda – prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 11.02.2015.godine do 14,30 sati.  

            U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno je stiglo šest ponuda  u originalu i jednoj preslici i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu Općine Neum od slijedećih dobavljača:

  1.  „Attivo“ d.o.o. Živinice, dana 09.02.2015.godine u 13,00 sati,
  2. „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo, dana 09.02.2015.godine u 13,10 sati,
  3. „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo, dana 11.02.2015.godine u 13,12 sati,
  4. „Dezitox-sanitarci“ d.o.o. Sarajevo, dana 11.02.2015.godine u 13,30 sati,
  5. „Sanitacija“ d.o.o. Bijeljina, dana 11.02.2015.godine u 14,05 sati i
  6. Grupa dobavljača „Kristal“ d.o.o. Sarajevo – „Deratizer“ d.o.o. Sarajevo, dana 11.02.2015. godine u 14,19 sati.

 Svi ponuditeljima je izdana Potvrda o zaprimanju ponude na protokolu Općine Neum.

            Načelnik općine Neum imenovano je Povjerenstvo za javne nabave općine Neum za 2015.godinu po Rješenju broj: 02-02-137/14 od 30.01.2015.godine  u sastavu:

  1. Vicko Jogunica, predsjedatelj Povjerenstva,
  2. Mihaela Koncul, član i
  3. Ivan Mustapić, član.

            Povjerenstvo se sastalo dana 11.02.2015.godine u 15,00 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da je za predmetnu javnu  nabavu  u ostavljenom  roku do 11.02.2015. godine do 14,30 sati, na Protokolu Općine Neum zaprimljeno šest ponuda od gore navedenih dobavljača, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda.  Kod javnog otvaranja ponuda prisustvovali su slijedeći  predstavnici ponuditelja: Elvedina Masleđa ispred „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo, Aida Herenda ispred „Kristal“ d.o.o. Sarajevo i „Deratizer“ d.o.o. Sarajevo, Ammar Memija ispred „Dezitox-sanitarci“ d.o.o. Sarajevo i Mila Gajević ispred „Sanitacija“ d.o.o. Bijeljina.  Od drugih osoba javnom otvaranju ponuda  prisustvovao je Jasmin Parla iz Sarajeva. Otvaranje ponuda je izvršeno redoslijedom zaprimanja istih  na protokolu Općine Neum. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu  propisanom  Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Preslika zapisnika je uručena isti dan prisutnim predstavnicima ponuditelja, dok je preostalim ponuditeljima preslika Zapisnika poslana poštom uz popratni akt od 12.02.2015.godine na njihove adrese.

            Sukladno točki 12. predmetne tenderske  dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu presliku Rješenja iz sudskog registra ili Rješenja o obavljanju djelatnosti koje je izdalo nadležno tijelo uprave ili potvrdu nadležnog općinskog tijela za ponuditelja-fizičku osobu da je registrirana i da obavlja djelatnost za koju je registrirana;

2. ovjerena preslika odobrenja za obavljanje djelatnosti preventivne dratizacije, dezinskecije i dezinfekcije, izdano od strane nadležnog ministarstva zdravstva, odnosno zdravlja,  glede udovoljavanja uvjeta u prostoru, opremi i kadru, te upotrebi otrova;

3. ovjerenu presliku Identifikacijskog (ID) broja;

4. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu – Aneks 1;

5. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude – Aneks 2;

6. popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu iz članka 52. Zakona  – Aneks 3; 

7. popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora – Aneks 4.

Sukladno točki 13. tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu,

i jednom presliku zapakirane zajedno u istoj omotnici. Ponude su morale biti čvrsto uvezane na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Također, stranice ponude se trebale biti označene brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto Povjerenstvo je  na svojoj zatvorenoj sjednici dana 11.02.2015.godine sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda  u kojem je konstatirano slijedeće:

1.Kandidat  „Attivo“ d.o.o.  Živinicedostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 10.026,43 KM, sa uračunatim popustom. Popust je dat u iznosu od 2.142,40 KM.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 10.026,43 KM;

2.Kandidat  „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevodostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 12.581,13 KM. Popust nije davan.

 Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 12.581,13 KM;

.3.Kandidat  „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevodostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 7.670,68 KM, sa uračunatim popustom. Popust je dat u iznosu od 1.156,96 KM.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 7.670,68  KM;

4.Kandidat  „Dezitox-sanitarci“ d.o.o. Sarajevodostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 9.088,56 KM. Popust nije davan.

 Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 9.088,56 KM;

5.Kandidat  „Sanitacija“ d.o.o. Bijeljinadostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 10.052,64 KM. Popust nije davan.

 Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 10.052,64 KM;

6.Kandidat  grupa ponuditelja „Kristal“ d.o.o. Sarajevo – „Deratizer“ d.o.o. Sarajevodostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 8.696,73 KM. Popust nije davan.

 Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora.  Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 8.696,73  KM.

            Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju „najniža cijena“, u skladu sa točkom  17. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je  utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu za šest  kvalificiranih ponuditelja:

1. Kandidat „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo:                                                       7.670,68  KM,

2. Kandidat grupa „Kristal“ d.o.o. Sarajevo – „Deratizer“ d.o.o. Sarajevo:    8.696,73  KM,

3. Kandidat „Dezitox-sanitarci“ d.o.o. Sarajevo:                                            9.088,56  KM,

4. Kandidat „Attivo“ d.o.o.  Živinice:                                                             10.026,43  KM,

5.Kandidat „Sanitacija“ d.o.o. Bijeljina:                                                        10.052,64  KM,

6.Kandidat „Sanacija 3D“ d.o.o. Sarajevo:                                                     12.581,13  KM.

           Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da prvi kandidat na rang-listi ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te preporučilo da se ugovor dodijeli kandidatu  „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo,  čija je cijena ponude najniža, tj. niža od preostalih ponuda.

            Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran dobavljač  „SANITACIJA“ d.o.o. SARAJEVO  čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

 

PRAVNA POUKA:

            Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Općini Neum u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže Općini Neum u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Neum, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail osobe za kontakte: imustapicneum@gmail.com, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama. 

            Uložena žalba odgađa nastavak postupka  zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj  javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostavljeno:                                                                                     NAČELNIK OPĆINE:

– svim ponuditeljima                                                                          Dr.med. Živko Matuško

– a/a