Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na betoniranju dijelova lokalnih prometnih površina…

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-87-5/15
Neum, 11.02.2015.godine

Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 09.02.2015. godine, donosi se slijedeća

 

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na betoniranju
dijelova lokalnih prometnih površina betonom na području općine Neum u 2015.godini,
Tender broj: 02-02-87/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Članak 1.

U provedenom postupku javne nabave putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za izvođenje radova na betoniranju dijelova lokalnih prometnih površina betonom na području općine Neum u 2015.godini, tender broj: 02-02-87/15, broj obavijesti o nabavi 841-7-3-3-1/15 od 23.01.2015. godine, od ukupno tri zaprimljene ponude za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je dobavljač „Hercegovinainvest“ d.o.o. Stolac, Banovinska bb, 88360 Stolac, ID: 4227023510005, koji je ocijenjen kao kvalificirani ponuditelj sa najnižom cijenom u ukupnom iznosu od 54.405,00 KM sa PDV-om.

Članak 2.

Ugovora o izvođenju radova po predmetnom postupku javne nabave zaključit će se u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi sudionici u postupku obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, ukoliko na odluku o dodjeli ugovora nije uložena žalba.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti na web stranici Općine Neum, istodobno s danom upućivanja Odluke ponuditeljima koji su sudjelovali u predmetnom postupku javne nabave.

 

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju Odluke Načelnika općine Neum broj: 02-02-87/15 od 23.01.2015.godine, pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova na betoniranju lokalnih prometnih površina betonom na području općine Neum u 2015.godini putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a prema kriteriju „najniža cijena“. Obavijest o nabavi je objavljena dana 23.01.2015.godine u informacijski sustav

E-nabave na portalu Agencije za javne nabave pod brojem: 841-7-3-3-3-1/15, kao i na web stranici Općine Neum, www.neum.ba.

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda upućen je slijedećim dobavljačima:

1. „Hercegovinainvest “ d.o.o. Stolac, Banovinska bb, 88360 Stolac,

2. „Bogdanović“ d.o.o. Neum, Zagrebačka 6, 88390 Neum i

3. „HP Investing“ d.o.o. Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar.

Pored toga, tendersku dokumentaciju su još preuzeli slijedeći dobavljači:

4. GD „Bišina“ d.o.o. Mostar.

Krajnji rok za dostavu ponuda – prijava za učešće u javnoj nabavi bio je 09.02.2015.godine do 14,30 sati.

U ostavljenom roka za predmetnu nabavu blagovremeno su stigle tri ponude u originalu i jednoj preslici i to prema redoslijedu zaprimanja na protokolu Općine Neum od slijedećih dobavljača:

  1. „Bogdanović“ d.o.o. Neum, dana 09.02.2015.godine u 11,00 sati,
  2. „Hercegovinainvest“ d.o.o. Stolac, dana 09.02.2015.godine u 12,00 sati i
  3. „HP Investing“ d.o.o. Mostar, dana 09.02.2015.godine u 13,48 sati.

Svi ponuditeljima je izdana Potvrda o zaprimanju ponude.

Načelnik općine Neum imenovano je Povjerenstvo za javne nabave općine Neum za 2015.godinu po Rješenju broj: 02-02-137/14 od 30.01.2015.godine u sastavu:

  1. Vicko Jogunica, predsjedatelj Povjerenstva,
  2. Mihaela Koncul, član i
  3. Ivan Mustapić, član.

Povjerenstvo se sastalo dana 09.01.2015.godine u 15,00 sati, prethodno potpisalo izjave o nepristranosti i povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, te obavilo otvaranje prispjelih ponuda. Tom prilikom je konstatirano da su za predmetnu javnu nabavu u ostavljenom roku do 09.02.2015. godine do 14,30 sati, na Protokolu Općine Neum zaprimljene tri ponude od gore navedenih dobavljača, o čemu je sačinjen Zapisnik o zaprimanju ponuda. Kod javnog otvaranja ponuda bio je prisutan predstavnika ponuditelja „HP Investing“ d.o.o. Mostar, gospodin Salčin Suad koji je uručio Ovlaštenje broj: 1-2-AK-OV-26/15 od 09.02.2015.godine.Otvaranje ponuda je izvršeno redoslijedom zaprimanja istih na protokolu Općine Neum. Povjerenstvo je sačinilo Zapisnik o otvaranju ponuda na obrascu propisanom Naputkom o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14). Preslika zapisnika je uručena isti dana predstavniku ponuditelja „HP Investing“ d.o.o. Mostar, a ostalim ponuditeljima je poslan poštom uz popratni akt od 10.02.2015.godine na njihove adrese.

Sukladno točki 12. predmetne tenderske dokumentacije, dobavljači su bili dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu presliku Rješenja iz sudskog registra ili Rješenja o obavljanju djelatnosti koje je izdalo nadležno tijelo uprave ili potvrdu nadležnog općinskog tijela za ponuditelja-fizičku osobu da je registrirana i da obavlja djelatnost za koju je registrirana;

2. ovjerenu presliku Identifikacijskog (ID) broja;

4. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za ponudu – Aneks 1;

5. popunjen, ovjeren i potpisan Obrazac za cijenu ponude – Aneks 2;

6. popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu iz članka 52. Zakona – Aneks 3;

6. popunjen, ovjeren i potpisan Nacrt ugovora – Aneks 4.

Sukladno točki 13. tenderske dokumentacije dobavljači su trebali dostaviti ponudu u originalu,

i jednom presliku zapakirane zajedno u istoj omotnici.

Nakon pregleda, individualne evaluacije, detaljne analize i računske kontrole ponuda, isto Povjerenstvo je na svojoj zatvorenoj sjednici dana 09.02.2015.godine sačinilo Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u kojem je konstatirano slijedeće:

1.Kandidat „Bogdanović“ d.o.o. Neumdostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 59.670,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 59.670,00 KM;

2.Kandidat „Hercegovinainvest“ d.o.o. Stolacdostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 54.405,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 54.405,00 KM;

3.Kandidat „HP Investing“ d.o.o. Mostar dostavio je original i jednu presliku ponude propisno pripremljeno i zapečaćeno u neprovidnoj kuverti. Ponuđeni iznos je 63.180,00 KM. Popust nije davan.

Naknadnim detaljnim pregledom ponude i računskom kontrolom Povjerenstvo je konstatiralo da je ponuda ovog dobavljača kompletna i da udovoljava traženim tender uvjetima za daljnje sudjelovanje u postupku Konkurentskog zahtjeva za dodjelu ugovora. Konačna ponuđena cijena ovog kandidata ostaje 63.180,00 KM.

Postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja u predmetnoj javnoj nabavi zasniva se na kriteriju „najniža cijena“, u skladu sa točkom 17. tenderske dokumentacije. Temeljem toga Povjerenstvo je utvrdilo slijedeći redoslijed, odnosno rang-listu kvalificiranih ponuditelja:

1. Kandidat „Hercegovinainvest“ d.o.o. Stolac: 54.405,00 KM

2. Kandidat „Bogdanović“ d.o.o. Neum: 59.670,00 KM,

3. Kandidat „HP Investing“ d.o.o. Mostar: 63.180,00 KM.

Povjerenstvo za javne nabave je konstatiralo da prvi kandidat na rang-listi ispunjava uvjete za dodjelu predmetnog ugovora, te preporučilo da se ugovor dodijeli kandidatu „Hercegovinainvest“ d.o.o. Stolac, čija je cijena ponude najniža, tj. niža od preostalih ponuda.

Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran dobavljač „HERCEGOVINAINVEST“ d.o.o. STOLAC čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterij naveden u Konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

 

PRAVNA POUKA:

Ponuditelj koji je nezadovoljan ovom odlukom, ukoliko smatra da je ugovorno tijelo tijekom predmetnog postupka javne nabave prekršilo odredbe Zakona o javnim nabavama ili pod zakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu Općini Neum u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Žalba se ulaže Općini Neum u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine Neum, ili preporučeno putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail osobe za kontakte: imustapicneum@gmail.com, u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama.

Uložena žalba odgađa nastavak postupka zaključenja i provođenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavi, do donošenja odluke Ureda za razmatranje žalbi, na način propisan člankom 110. Zakona o javnim nabavama.

 

Dostavljeno: NAČELNIK OPĆINE:

– svim ponuditeljima Dr.med. Živko Matuško

– a/a