Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RASPISAN JE JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA NEVLADINIM I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Bosna I Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija-kanton
Općina Neum

N A Č E L N I K

Broj:01-02-396/14-1
Neum,03.04. 2014. godine

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave  u FBiH („ Službene novine FBiH“,broj 49/06),članka 24. Statuta općine Neum („Narodni list –službeno glasilo općine Neum“,broj 3/08 i 5/09)  i članka 1. i 2. Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava  tekućih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama  utvrđenih proračunom općine Neum za 2014. godinu,raspisuje se

 JAVNI  NATJEČAJ

ZA DODJELU SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA NEVLADINIM I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA IZ PRORAČUNA OPĆINE NEUM ZA 2014 . GODINU

I

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu sredstava iz proračuna općine Neum.

II

Dodjela sredstava se vrši u skladu sa proračunom predviđenim sredstvima a  realiziraju se sukladno članku 11. Odluke.

III

Pravo prijave na natječaj u okviru registrirane djelatnosti odnosno u skladu sa programskim ciljevima imaju:

–          Udruženja građana –nevladine organizacije ,fondacije i vjerske zajednice,
–          Ustanove  čiji  je osnivač općina Neum

IV

Kriteriji za dodjelu sredstava tekućih grantova iz Proračuna za 2014. godinu su:

–          Da je prijavljeni projekt od značaja za općinu Neum,odnosno da je namijenjen građanima Neuma
–          Da je projekt sačinjen u odgovarajućoj formi (uvod,opis projektne ideje,ciljevi ciljna grupa način provedbe projekta,ciljna grupa ,financijski plan)
–          Da podnositelj projekta ima prebivalište odnosno sjedište na području općine Neum
–          Da podnositelj projekta ima ljudske, financijske  i tehničke kapacitete za realizaciju projekta
–          Da je jasno definirana ciljna grupa kome je projekt namijenjen) i očekivani rezultati,
–          Da je očekivani rezultat mjerljiv ,realan i ostvariv
–          Da sadrži jasnu raspodjelu odgovornosti – odgovorna osoba ,suradnici i volonteri
–          Da je podnositelj projekta sudjelovao ili sudjeluje u obilježavanju značajnih datuma i događaja općine Neum
–          Da je predloženi projekt realan i u skladu sa planiranim aktivnostima

V

Prijavljeni projekti treba da se odnose na neke od slijedećih oblasti.

–          Obrazovanje
–          Izgradnju i razvoj lokalne zajednice
–          Socijalna sigurnost
–          Kultura
–          Šport
–          Ekologija

VI

Prijava na javni poziv se podnosi  Povjerenstvu za izbor projekata općine Neum

Prijava treba da sadrži :

1. Popunjen prijavni obrazac
2. Prijedlog projekta sa kojim se prijavljuje  za dodjelu sredstava (uvod,opis projektne ideje,ciljevi,ciljna grupa,način provedbe projekta ,financijski plan)
3. Rješenje o registraciji za podnositelja prijave ,
4. Identifikacijski broj,
5. Opisno izvješće o realiziranim projektima  za prethodnu  godinu sa Programom rada za tekuću godinu, odnosno Program rada za tekuću godinu za novoosnovane organizacije

  VII

Podnositelj prijave  može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili sufinanciranje dijela nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

   VIII

Podositelj prijave  se može prijaviti sa više projekata, a Povjerenstvo može predložiti samo jedan projekt za financiranje, ukoliko ispunjava potrebne uvjete i kriterije.

    IX

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine Neum i    službenoj Web stranici.

                                                                            X

Ocjenjivanje i izbor projekata prijavljenih po ovome natječaju vršit će Povjerenstvo za ocjenjivanje i izbor projekata koje imenuje Načelnik općine  . Odluku o dodjeli  sredstava donosi Načelnik na prijedlog Povjerenstva.

Prijave na natječaj podnose se na posebnom obrascu  Povjerenstvu za ocjenjivanje i izbor projekata općine Neum Ul. Kralja Tomislava 1, Neum. Obrazac za prijavu se može preuzeti u zgradi općine ili Web stranici općine Neum. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili predajom na protokol općine sa naznakom „Prijava na javni natječaj za raspodjelu sredstava  tekućih grantova“

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog natječaja.
Projekti sa nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo utvrđene forme i roka neće se razmatrati.
O rezultatima odlučivanja po podnesenim prijavama svi sudionici natječaja će biti pismeno obaviješteni.

 

NAČELNIK OPĆINE NEUM

Dr.med. Živko Matuško

 PREUZMITE PRIJAVNI OBRAZAC!