Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Raspisan natječaj za dodjelu studentskih stipendtudentima s područja općine Neum

Temeljem članka  39. i 111. Statuta općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“,broj : 3/08 i 5/09), i članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima sa područja općine Neum,broj 01-02-1481/10 od 15.11.2010. godine Načelnik općine Neum raspisuje

 NATJEČAJ

Za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Neum

I

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja općine Neum koji imaju status redovitog studenta.

II

Pravo na sudjelovanje na natječaju za stipendiju ima državljanin Bosne i Hercegovine koji ima status redovitog studenta pod slijedećim uvjetima:

–          da je student državljanin BiH,
–          da ima prebivalište na području općine Neum,
–          da su redoviti studenti državnih sveučilišta,
–          da nisu ponavljali godinu studija,
–          da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

 III

Lista prioriteta, za kandidata koji ispunjavaju uvjete iz točke II. Natječaja utvrđuje se na temelju:

a)      otežanih uvjeta života i drugih okolnosti

–          student bez oba roditelja
–          student bez jednog roditelja,
–          student  čiji je roditelj invalid domovinskog rata 90% i više
–          student čiji je roditelj branitelj domovinskog rata
–          student invalid

b)      na temelju rezultata u učenju

–          za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole
–          za studente II i dalje prosječna ocjena položenih ispita sa prethodne  godine studija.

 Broj stipendija, njihov iznos  odrediti će se posebnom Odlukom u skladu sa raspoloživim sredstvima u Proračunu općine Neum.

  IV

a) Studenti prve godine i studenti koji se prvi put prijavljuju za ostvarivanje prava na studentsku stipendiju  po važećem Pravilniku uz prijavu trebaju  priložiti sljedeće dokumente:

–      CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivališta koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci,
–      Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu redovitog studija u 2013/2014 akademskoj godini
–      Uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom ocjena iz prethodne godine  studija i  izračunatim prosjekom,
–      Ovjeren prijepis  svjedodžbi o završenim razredima i svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu studija
–      Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj dugoj osnovi.
–      Dokaz mjerodavnog tijela da je student invalid  preko 60 % ili do 60 %.

b ) Za studente koji imaju činjenično stanje u vezi s roditeljima

–          Izvod iz matične knjige umrlih za roditelja
–          Dokaz mjerodavnog tijela za roditelja branitelja domovinskog rata o učešću u ratu
–          Dokaz mjerodavnog tijela o priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida preko 90% za roditelja studenta

c)      Studenti koji su prošle akademske godine ostvarili pravo na studentsku stipendiju trebaju priložiti sljedeće dokumente:

–     Uvjerenje o upisu u sljedeću godinu
–     Uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom ocjena iz prethodne godine studija i izračunatim prosjekom.
–     Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi.

VI

O dodjeljivanju stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiju kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendija.

Ugovor o stipendiraju zaključuje načelnik općine i student.

VII

Natječaj ostaje otvoren  21 (dvadeset i jedan) dan od dana objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokumentima slati na adresu:

OPĆINA NEUM
Sa naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima“
Ulica Kralja Tomislava  bb,
88390 Neum

Ili Izravno predati na protokol općine Neum.

 

 Neum, 02.12. 2013. godine                                                                             

NAČELNIK OPĆINE

                  Dr. med. Živko Matuško