Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Neum

Temeljem članka 39. i  111. Statuta općine Neum (“Narodni list – službeno glasilo općine Neum” broj : 3/08 i 5/09), članka 7. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija studentima sa područja općine Neum, broj: 01-02-1481/10 od 15.11.2010. godine Načelnik Općine Neum, raspisuje

NATJEČAJ
Za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima s područja općine Neum

I

Raspisuje se Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja općine Neum koji imaju status redovitog studenta.

II

Pravo na sudjelovanje na natječaju za stipendiju ima državljanin Bosne i Hercegovine koji ima status redovitog studenta pod sljedećim uvjetima:
•    da je student državljanin BiH,
•    da imaju prebivalište na području općine Neum,
•    da su redoviti studenti državnih sveučilišta,
•    da nisu iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
•    da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit.

III

Lista prioriteta, za kandidata koji ispunjava uvjete iz točke III. Natječaja, utvrđuje se na temelju:
      a)     otežanih uvjeta života i drugih okolnosti
•    student bez oba roditelja,
•    student bez jednog roditelja
•    student čiji je roditelj invalid domovinskog rata 90% i više
•    student čiji je roditelj branitelj domovinskog rata
•    student invalid
      b)     na temelju rezultata u učenju
•    za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole
•    za studente II godine i dalje prosječna ocjena položenih ispita sa prethodne godine studija.

Broj stipendija i njihov iznos i deficitarne studijske skupine odrediti će se posebnom Odlukom u skladu sa raspoloživim sredstvima u Proračunu općine Neum.

IV

Uz prijavu za ostvarenje prava na studentsku stipendiju po važećem Pravilniku studenti su dužni priložiti sljedeće dokumente:
•    CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivališta koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci;
•    Uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu redovitog studija u 2012/2013 akademskoj godini i podatkom koje stručno zvanje-naziv se stiče završetkom studija
•    Uvjerenje visokoškolske ustanove s prijepisom ocjena iz prethodne godine studija i izračunatim prosjekom, te podatkom o tome da li je student do sada ponavljao godinu;
•    Ovjereni prijepis svjedodžbi o završenim razredima i svjedodžbe o završnom ispitu srednje škole (za studente koji su upisali prvu (I.) godinu studija),
•    Ovjerena izjava da ne prima stipendiju ili sličnu potporu po nekoj drugoj osnovi.
•    Dokaz mjerodavnog tijela da je student invalid preko 60% ili do 60 %

Za studente koji imaju činjenično stanje u svezi s roditeljima
•    Izvod iz matične knjige umrlih za roditelja
•    Dokaz mjerodavnog tijela o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida preko 90% za roditelja studenta;
•    Uvjerenje mjerodavnog tijela za roditelja branitelja domovinskog rata o učešću

VI

O dodjeljivanju stipendija zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendija.
Ugovor o stipendiji zaključuje načelnik općine i student.

VII

Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

PRIJAVE za dokumentima slati na adresu:
OPĆINA NEUM
Sa naznakom „Povjerenstvo za dodjelu stipendija studentima”
Ulica kralja Tomislava bb, 88390 Neum
Ili
Izravno predati u zgradu općine Neum.
 

Neum, 25.2.2013. godine                         

                NAČELNIK OPĆINE
                                          Dr.med. Živko Matuško